22/02/1986 | 4678 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19-HĐBT

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 19-HĐBT NGÀY 22-2-1986 VỀ VIỆC CHIA HUYỆN ĐẮK NÔNG THÀNH HAI HUYỆN ĐẮK NÔNG VÀ HUYỆN ĐẮK RÂLẮP THUỘC TỈNH ĐẮK LẮK 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Ban Tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chia huyện Đắk Nông thuộc tỉnh Đắk Lắk thành hai huyện lấy tên là huyện Đắk Nông và huyện Đắk RâLắp.

- Huyện Đắk Nông có 6 xã Quảng Thành, Quảng Phú, Quảng Khê, Quảng Sơn, Đắk Blao và Đắk Rung; có diện tích tự nhiên 244.750 hécta với 19.870 nhân khẩu.

Địa giới huyện Đắk Nông ở phía Đông và phía Nam giáp huyện Đức Trọng; phía Tây giáp huyện Đắk RâLắp; phía bắc giáp huyện Đắk Mil.

- Huyện Đắk RâLắp có 4 xã Quảng Trực, Quảng Tân, Quảng Tín và Đạo Nghĩa; có diện tích tự nhiên 163.250 hécta với 8,710 nhân khẩu.

Địa giới huyện Đắk RâLắp ở phía Đông giáp huyện Đắk Nông; phía Tây giáp huyện Đồng Phú; phía Nam giáp huyện Đức Trọng; phía Bắc giáp nước Cam-pu-chia.

Điều 2. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T.M. Hội đồng Bộ trưởng
K.T. Chủ tịch
Phó Chủ tịch
TỐ HỮU

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 19-HDBT, QUYET DINH 19-HDBT 1986, HOI DONG BO TRUONG, HUYEN DAK NONG, HUYEN DAK R'LAP, TINH DAK LAK, CHIA HUYEN, BO MAY HANH CHINH