06/09/1986 | 4572 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 103-HĐBT

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP MỘT SỐ THỊ TRẤN CỦA CÁC HUYỆN LƯƠNG SƠN, PHÚ XUYÊN THUỘC TỈNH HÀ SƠN BÌNH.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 Nay thành lập một số thị trấn của các huyện Lương Sơn, Phú Xuyên thuộc tỉnh Hà Sơn Bình như sau:

A. Huyện Lương Sơn.

- Giải thể xã Hùng Sơn và thị trấn nông trường Cửu Long để thành lập thị trấn Lương Sơn (thị trấn huyện lỵ huyện Lương Sơn).

- Thị trấn Lương Sơn có 1.925 hécta diện tích tự nhiên với 8.065 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Lương Sơn ở phía đông giáp thị trấn Xuân Mai thuộc huyện Chương Mỹ và xã Nhuận Trạch, xã Hoà Sơn thuộc huyện Lương Sơn; phía tây giáp xã Lâm Sơn; phía nam giáp xã Tân Vinh; phía bắc giáp xã Đông Xuân.

B. Huyện Phú Xuyên.

1. Giải thể xã Liên Hoà để thành lập thị trấn Phú Xuyên (thị trấn huyện lỵ huyện Phú Xuyên).

- Thị trấn Phú Xuyên có 685 héc ta diện tích tự nhiên với 8.077 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Phú Xuyên ở phía đông giáp xã Nam Phong; phía tây giáp xã Sơn Hà; phía nam giáp xã Phúc Tiến; phía bắc giáp xã Minh Cường thuộc huyện Thường Tín.

2. Thành lập thị trấn Phú Minh (thị trấn công nghiệp) trên cơ sở thôn Nhố Tống và xóm trại của thôn Văn Minh thuộc xã Văn Nhân.

- Thị trấn Phú Minh có 73 hécta diện tích tự nhiên với 6.448 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Phú Minh ở phía đông giáp sông Hồng; Phía tây giáp xã Minh Cường thuộc huyện Thường Tín; phía nam giáp xã Văn Nhân thuộc huyện phú Xuyên; phía bắc giáp xã Vạn Điểm thuộc huyện Thường Tín.

- Xã Văn Nhân còn 377,4 hécta diện tích tự nhiên với 3.425 nhân khẩu.

Địa giới xã Văn Nhân ở phía đông giáp xã Thuỵ Phú thuộc huyện Phú Xuyên; phía tây giáp xã Minh Cường thuộc huyện Thường Tín; phía nam giáp xã Nam Phong thuộc huyện Phú Xuyên; phía bắc giáp thị trấn Phú Minh thuộc huyện Phú Xuyên.

Điều 2. Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình và Ban Tổ Chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 103-HDBT, QUYET DINH 103-HDBT 1986, HOI DONG BO TRUONG, THANH LAP THI TRAN, HUYEN LUONG SON, HUYEN PHU XUYEN, TINH HA SON BINH, BO MAY HANH CHINH