13/03/2009 | 3013 Lượt xem |

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 94/QĐ-QLCL

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA, HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, HƯỚNG DẪN XẾP LOẠI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số 29/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;
Căn cứ Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;
Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành các mẫu biên bản kiểm tra, hướng dẫn phương pháp kiểm tra, hướng dẫn tiêu chuẩn xếp loại điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với:

- Cơ sở thu mua nguyên liệu thủy sản;

- Cơ sở sơ chế thủy sản;

- Cơ sở sản xuất nước đá độc lập phục vụ bảo quản và chế biến thủy sản;

- Cảng cá;

- Chợ cá;

- Tàu cá (không bao gồm hoạt động chế biến);

- Kho lạnh thủy sản;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm Thủy sản, Giám đốc Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Trung Bộ và Nam Bộ, Giám đốc các Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thủy sản vùng, Thủ trưởng cơ quan Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản các tỉnh/thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Lương Lê Phương (để báo cáo);
- Sở NN & PTNT các tỉnh/thành phố;
- Các phó Cục trưởng (để biết);
- Lưu VT, CL1.

PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
Nguyễn Như Tiệp

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 94/QD-QLCL, QUYET DINH 94 2009, BIEN BAN KIEM TRA, MAU BIEN BAN KIEM TRA, BIEN BAN KIEM TRA VE SINH THUC PHAM, HUONG DAN XEP LOAI, HUONG DAN PHUONG PHAP KIEM TRA, AN TOAN THUC PHAM, VE SINH AN TOAN THUC PHAM, TAI NGUYEN - MOI TRUONG