05/07/1961 | 6084 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 92-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 1961 

 

QUYẾT ĐỊNH

CHIA KHU VỰC NỘI THÀNH CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THÀNH 3 KHU PHỐ MỚI

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp quy định quyền hạn của Hội đồng Chính phủ.
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và của Ủy ban hành chính thành phố Hải Phòng.
Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 29 tháng 06 năm 1961.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay chia khu vực nội thành của thành phố Hải Phòng thành 03 khu phố mới là:

1. Khu phố Hồng Bàng gồm có các khu phố Máy Nước, Thượng Hạ Lý và Trên sông cũ.

2. Khu phô Ngô Quyền gồm có:

- Khu phố Gia Lạc Viên cũ.

- Các tiểu khu Đoàn kết, Thống nhất, Dân chủ, Hòa bình, Nguyễn Khuyến, Phạm Ngũ Lão, Tô Hiệu, Trần Nhật Duật, và Trần Phú I và 04 tổ dân phố của tiểu khu Trần Phú II thuộc khu  phố Cầu đất cũ.

Các tiểu khu Nhà hát nhân dân, Đài phát tin, Đông an phụng, Tám gian, Rạp hát, Chu Văn An và Quần ngựa thuộc khu phố Hàng kênh cũ.

3. Khu phố Lê Chân gồm có:

- Khu phố Dư Hàng cũ.

- Các tiểu khu Trần Phú A, Trần Phú B,  Trần Phú C, 05 tổ dân phố của tiểu khu Trần Phú II và các tiểu khu Trưng Trắc, Trưng Nhị, Trương Hán Siêu, Mê Linh, Lê Chân, Trí Tri, Đông An, Cát Đài A, Cát Đài B, Các Đài C, Cát Cụt, Đặng Kim Nơ A, Đặng Kim Nơ B, Nguyễn Văn Tố và Hàng Gà thuộc khu phố Cầu Đất cũ.

- Các tiểu khu Ngô Quyền, Thống Nhất, Đông Hải, Cánh Gà, Chợ Hàng, 36B, Nhà Thơ, Ta Pi, Văn Minh, 163, Vinh Quang, Hòa Bình, Chợ Con, Thắng Lợi và Từ Vũ thuộc khu Hàng kênh cũ.

Điều 2. - Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban hành chính thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
QUYỀN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phạm Hùng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 92-CP, QUYET DINH 92-CP 1961, HOI DONG CHINH PHU, KHU VUC NOI THANH HAI PHONG, CHIA KHU VUC, BO MAY HANH CHINH