06/09/2011 | 2602 Lượt xem |

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 903/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CÔNG NHẬN HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ VÀ BỔ NHIỆM VÀO NGẠCH VIÊN CHỨC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC ĐƯỢC XÉT TUYỂN NĂM 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá kết quả thời gian tập sự, quyết định công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức đối với viên chức được xét tuyển năm 2010 thuộc quyền quản lý của đơn vị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT, TCCB (2).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 903/QD-BHXH, QUYET DINH 903 2011, BAO HIEM XA HOI VIET NAM, THOI GIAN TAP SU, NGACH VIEN CHUC, BAO HIEM, BO MAY HANH CHINH