14/10/2006 | 4553 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 89/2006/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Phần xây dựng và phần lắp đặt

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29 tháng 7 năm 2005 của Bộ Xây dựng Về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây dựng Về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 880/SXD-GĐKT ngày 11 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Đà Nẵng - Phần xây dựng và phần lắp đặt

Điều 2. Bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Đà Nẵng - Phần xây dựng và phần lắp đặt là cơ sở để xác định đơn giá dự toán xây lắp công trình phục vụ cho công tác lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản và xác định giá xét thầu xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Xây dựng, UBND thành phố Đà Nẵng và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn áp dụng, theo dõi, giám sát việc thực hiện đơn giá trong xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giúp UBND thành phố nghiên cứu, thẩm định, giải quyết những biến động đơn giá để điều chỉnh, bổ sung, hoặc thay đổi khi cần thiết.

Điều 4. Bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Đà Nẵng - Phần xây dựng và phần lắp đặt áp dụng từ ngày 01 tháng 11 năm 2006.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Công chính, Thuỷ sản Nông lâm, Công nghiệp, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4,
- VP Chính phủ (b/c)
- Bộ Xây dựng (để b/c),
- Lưu VT, QLĐTư(Anh)

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 89/2006/QD-UBND, QUYET DINH 89, THANH PHO DA NANG, BO DON GIA XAY DUNG CONG TRINH, XAY DUNG- DO THI