08/06/2011 | 2548 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 889/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 6171/BTC-HCSN ngày 13 tháng 5 năm 2011 về bổ sung kinh phí thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 cho 36 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 22.500 triệu đồng (hai mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng) từ nguồn dự toán chi đảm bảo xã hội của ngân sách Trung ương năm 2011 đã được Quốc hội quyết định để thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 (chi tiết theo phụ lục đính kèm). Các địa phương có trách nhiệm quản lý và sử dụng số kinh phí được bổ sung theo đúng quy định.

Điều 2. Từ năm 2012, kinh phí thực hiện Đề án được bố trí trong dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được bổ sung dự toán chi ngân sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: LĐTBXH, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Các Vụ: TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN BỔ SUNG KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 08/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: triệu đồng

STT

Địa phương

Tổng số dự toán

Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhân viên công tác xã hội

Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội

1

Hà Giang

420

420

 

2

Cao Bằng

440

440

 

3

Lào Cai

360

360

 

4

Bắc Cạn

360

300

 

5

Hòa Bình

420

420

 

6

Điện Biên

300

300

 

7

Hà Nội

1.500

0

1.500

8

Hải Dương

520

520

 

9

Hưng Yên

360

360

 

10

Hà Nam

280

280

 

11

Thanh Hóa

1.100

1.100

 

12

Hà Tĩnh

600

600

 

13

Quảng Bình

380

380

 

14

Quảng Trị

360

360

 

15

Thừa Thiên Huế

1.880

380

1.500

16

Đà Nẵng

1.500

0

1.500

17

Khánh Hòa

1.500

0

1.500

18

Quảng Nam

540

540

 

19

Bình Định

400

400

 

20

Phú Yên

280

280

 

21

Bình Thuận

300

300

 

22

Đắk Lắk

420

420

 

23

Gia Lai

480

480

 

24

Kon Tum

280

280

 

25

Lâm Đồng

340

340

 

26

TP. Hồ Chí Minh

1.500

0

1.500

27

Đồng Nai

1.500

0

1.500

28

Long An

1.780

280

1.500

29

Tiền Giang

360

360

 

30

Vĩnh Long

280

280

 

31

Hậu Giang

240

240

 

32

Bến Tre

360

360

 

33

Trà Vinh

260

260

 

34

An Giang

340

340

 

35

Đồng Tháp

340

340

 

36

Cà Mau

280

280

 

 

Tổng cộng

22.500

12.000

10.500

Ghi chú: Bình quân chi phí đào tạo: 2 triệu đồng/người; hỗ trợ mô hình xây dựng điểm Trung tâm dịch vụ công tác xã hội: 1.500 triệu đồng/Trung tâm.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 889/QD-TTG, QUYET DINH 889 2011, THU TUONG CHINH PHU, DU TOAN CHI NGAN SACH NHA NUOC, TAI CHINH NHA NUOC