11/05/2005 | 3724 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 873/2005/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ XÃ BẮC NINH LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ- CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ- CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ- CP ngày 5/10/2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tại Tờ trình số 10/TTUB ngày 17/2/2005 về việc đề nghị công nhận thị xã Bắc Ninh là đô thị loại III và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thị xã Bắc Ninh thuộc tỉnh Bắc Ninh là đô thị loại III.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 2. Các ông Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Uỷ

ban nhân dân thị xã Bắc Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách

nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c)
- VPCP
- Bộ Nội vụ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- UBND tỉnh Bắc Ninh
- UBNDTX Bắc Ninh
- Sở Xây dựng Bắc Ninh
- Lưu VP, Vụ KTQH.

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 873/2005/QD-BXD, QUYET DINH 873 2005, BO XAY DUNG, THI XA BAC NINH, DO THI LOAI III 3, XAY DUNG - DO THI