26/06/2002 | 4267 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 83/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 83/2002/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ PHẠM VI ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU BIÊN GIỚI CỦA TỈNH CAO BẰNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại tờ trình số 122/TT-UB ngày 05 tháng 3 năm 2002; đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2793/BKH/QLKT ngày 07 tháng 5 năm 2002, của Bộ Tài chính tại công văn số 4015 TC/CSTC ngày 24 tháng 4 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi các Khu kinh tế cửa khẩu biên giới của tỉnh Cao Bằng như sau:

- Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, gồm thị trấn Tà Lùng và xã Hoà Thuận thuộc huyện Phục Hoà.

- Khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh, gồm toàn bộ thị trấn Hùng Quốc thuộc huyện Trà Lĩnh.

- Khu kinh tế cửa khẩu Sóc Giang, gồm toàn bộ xã Sóc Hà thuộc huyện Hà Quảng.

Điều 2. Các Khu kinh tế cửa khẩu biên giới của tỉnh Cao Bằng được áp dụng chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới quy định tại Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ năm 2002. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Mạnh Cầm

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 83/2002/QD-TTG, QUYET DINH 83, THU TUONG CHINH PHU, TINH CAO BANG, KHU KINH TE CUA KHAU, CHINH SACH KINH TE CUA KHAU, DOANH NGHIEP, DAU TU