23/09/1981 | 4217 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 79-HĐBT

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 79 - HĐBT NGÀY 23-9-1981 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ VÀ THỊ TRẤN THUỘC TỈNH QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân vạch địa giới một số xã và thị trấn của các huyện Quế Sơn, Thăng Bình, Điện Bàn, Giằng, Trà My, Tiên Phước, Phước Sơn, Hoà Vang thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng như sau:

1. Huyện Quế Sơn:

a. Chia xã Quế Phong thành hai xã lấy tên là xã Quế Phong và xã Quế Long (1)

b. Chia xã Quế Lộc thành hai xã lấy tên là xã Quế Lộc và xã Quế Trung (1).

c. Chia xã Quế Phước thành ba xã lấy tên là xã Quế Ninh, xã Quế Phước và xã Quế Lâm (1).

d. Chia xã Quế Tân thành ba xã lấy tên là xã Quế Bình, xã Quế lưu và xã Quế Tân (1).

2. Huyện Thăng Bình:

Chia xã Bình Nguyên thành thị trấn Hà Lam và xã Bình Nguyên (1).

3. Huyện Điện Bàn:

Chia xã Điện Ninh thành thị trấn Vĩnh Điện và xã Điện Minh (1).

4. Huyện Giằng:

Giải thể xã Zơ Nông để thành lập thị trấn Thạnh Mỹ và sáp nhập hai thôn còn lại của xã Zơ Nông vào xã Cà Dy cùng huyện.

Thị trấn Thạnh Mỹ gồm có các thôn Bà Dấu, thôn Hoa, thôn Mực, Thạnh Mỹ của xã Zơ Nông (1).

5. Huyện Trà My:

a. Giải thể xã Tiên Trà để thành lập thị trấn Trà My.

Thị trấn Trà My bao gồm các thôn 1, 2, 3, 6 và 8 của xã Tiên Trà (1).

b. Thành lập xã Trà Giang gồm có thôn 4 của xã Tiên Trà, thôn 3 của xã Trà Liên và thôn 4 của xã Trà Giác (1).

c. Thành lập xã Trà tân gồm có thôn 5 và thôn 7 của xã Trà Giác (1).

6. Huyện Tiên Phước:

a. Chuyển xã Tiên Kỳ thành thị trấn Tiên Kỳ (1)

b. Chia xã Tiên Quang thành hai xã lấy tên là xã Tiên Cẩm và xã Tiên Hà (1).

7. Huyện Phước Sơn:

Thành lập xã Phước Đức gồm có thôn Cà Dũ của xã Phước Thành, thôn Mô Lăng của xã Phước Mỹ và các thôn Lô Tố, Suối Kiết của xã Phước Kim cùng huyện đưa sang (1).

8. Huyện Hoà Vang:

a. Chia xã Hoà Liên thành hai xã lấy tên là xã Hoà Bắc và xã Hoà Liên (1).

b. Chia xã Hoà Sơn thành hai xã lấy tên là xã Hoà Sơn và xã Hoà Ninh (1).

9. Huyện Tiên Phước và huyện Trà My:

Sáp nhập xã Tiên Minh của huyện Tiên Phước vào huyện Trà My cùng tỉnh.

Điều 2: Đồng chí chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(1) Không in địa giới cụ thể của các thị trấn, các xã.

 

Đặng Thi

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 79-HDBT, QUYET DINH 79-HDBT, HOI DONG BO TRUONG, PHAN VACH DIA GIOI XA, PHAN VACH DIA GIOI THI TRAN, HUYEN QUANG NAM, BO MAY HANH CHINH