13/04/1977 | 4517 Lượt xem |

PHỦ THỦ TƯỚNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 79-BT

Hà Nội, ngày 13  tháng 04 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP MỘT SỐ THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN MAI SƠN, PHÚ YÊN, SÔNG MÃ, MỘC CHÂU VÀ GIẢI THỂ THỊ TRẤN VẠN YÊN THUỘC HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA.

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn:
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc thành lập một số thị trấn có tên dưới đây thuộc các huyện Mai Sơn, Phù Yên, Sông Mã và Mộc Châu thuộc tỉnh Sơn La;

- Thành lập thị trấn Hát Lót thuộc huyện Mai Sơn;

- Thành lập thị trấn Phù Yên thuộc huyện Phù Yên

- Thành lập thị trấn Sông Mã thuộc huyện Sông Mã

- Thành lập thị trấn nông trường Chiềng Ve thuộc huyện Mộc Châu.

Điều 2. – Giải thể thị trấn Vạn Yên thuộc huyện Phù Yên cùng tỉnh.

Điều 3. - Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 79-BT, QUYET DINH 79-BT 1977, PHU THU TUONG, THANH LAP THI TRAN, HUYEN MAI SON, HUYEN PHU YEN, HUYEN SONG MA, TINH SON LA, BO MAY HANH CHINH