19/09/1981 | 3649 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 77-HĐBT

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 77-HĐBT NGÀY 19-9-1981 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ VÀ THỊ TRẤN THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân vạch địa giới của xã Bảo Thuận và thị trấn Nam Ban, Di Linh thuộc huyện Di Linh và huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Huyện Di Linh:

a. Chuyển xã Di Linh thành thị trấn Di Linh (1).

b. Thành lập xã Bảo Thuận (1)

2. Huyện Đức Trọng:

Thành lập thị trấn nông trường Nam Ban (1).

Điều 2: Đồng chí chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

(1) Không in địa giới cụ thể của các thị trấn, các xã.

 

Đặng Thi

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 77-HDBT, QUYET DINH 77-HDBT 1981, HOI DONG BO TRUONG, PHAN VACH DIA GIOI XA, PHAN VACH DIA GIOI THI TRAN, TINH LAM DONG, BO MAY HANH CHINH