27/06/1989 | 5023 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 77-HĐBT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 1989

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA HUYỆN THẠNH HƯNG VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ CỦA HUYỆN CAO LÃNH THUỘC TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chia huyện Thạnh Hưng thuộc tỉnh Đồng Tháp thành hai huyện lấy tên là huyện Thạnh Hưng và huyện Lai Vung:

1. Huyện Thạnh Hưng (mới) có 12 xã Tân Khánh Trung, Tân Mỹ, Mỹ An Hưng A, Mỹ An Hưng B, Hội An Đông, Bình Thạnh Trung, Bình Thành, Định An, Định Yên, Vĩnh Thạnh, Long Hưng A và Long Hưng B gồm 23.892 hécta và 160. 544 nhân khẩu. Huyện lỵ đặt tại xã Bình Thành.

Địa giới huyện Thạnh Hưng (mới) ở phía đông giáp huyện Lai Vung và thị xã Sa Đéc; phía tây giáp tỉnh An Giang; phía nam giáp huyện Lai Vung; phía bắc giáp thị xã Cao Lãnh.

2. Huyện Lai Vung có 11 xã Tân Dương, Hoà Thành, Long Thắng, Hoà Long, Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành, Vĩnh Thới, Tân Hoà, Định Hoà và Phong Hoà gồm 23.864 hécta và 142.267 nhân khẩu. Huyện lỵ đặt tại xã Hoà Long.

Địa giới huyện Lai Vung ở phía đông giáp thị xã Sa Đéc và tỉnh Cửu Long; phía tây giáp tỉnh An Giang; phía đông nam giáp tỉnh Cửu Long; phía tây nam giáp tỉnh Hậu Giang; phía bắc giáp huyện Thạnh Hưng (mới).

Điều 2. Tách 1.876,95 hécta diện tích tự nhiên với 2. 512 nhân khẩu của xã Bình Hàng Trung; và tách 490 hécta diện tích tự nhiên với 1.626 nhân khẩu của xã Mỹ Hội cùng với 375 hécta diện tích tự nhiên với 268 nhân khẩu của xã Bình Hàng Tây thuộc huyện Cao Lãnh để thành lập xã Tân Hội Trung thuộc huyện Cao Lãnh.

Xã Tân Hội Trung có 2.741,95 hécta diện tích tự nhiên và 4.406 nhân khẩu.

Địa giới xã Tân Hội Trung ở phía đông giáp xã Mỹ Long, nông trường Công an và kênh 307; phía tây giáp xã Mỹ Thọ; phía nam giáp các xã Mỹ Hội, Bình Hàng Trung và Bình Hàng Tây; phía bắc giáp huyện Tháp Mười.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Mỹ Hội có 1.853 hécta diện tích tự nhiên và 8.216 nhân khẩu.

Địa giới xã Mỹ Hội ở phía đông giáp xã Bình Hàng Trung; phía tây giáp thị trấn Mỹ Thọ; phía nam giáp xã Mỹ Xương và thị trấn Mỹ thọ; phía bắc giáp các xã Mỹ Thọ và Tân Hội Trung

- Xã Bình Hàng Trung có 3.749,01 hécta diện tích tự nhiên và 8.767 nhân khẩu

- Địa giới xã Bình Hàng Trung ở phía đông giáp xã Bình Hàng Tây; phía tây giáp xã Mỹ Hội; phía nam giáp xã Bình Hàng Tây và thị xã Sa Đéc; phía bắc giáp xã Tân Hội Trung.

- Xã Bình Hàng Tây có 1.153,70 hécta diện tích tự nhiên và 7.705 nhân khẩu.

Địa giới xã Bình Hàng Tây ở phía đông giáp xã Mỹ Long; phía tây giáp xã Bình Hàng Trung phía nam giáp xã Bình Thạnh; phía bắc giáp xã Tân Hội Trung.

Điều 3. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 77-HDBT, QUYET DINH 77-HDBT 1989, HOI DONG BO TRUONG, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH XA, HUYEN CAO LANH, TINH DONG THAP, CHIA HUYEN, HUYEN THACH HUNG, BO MAY HANH CHINH