05/12/2011 | 4010 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 77/2011/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIẢI THỂ HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ, HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC QUẬN, HUYỆN VÀ QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ CHUYỂN TIẾP ĐỐI VỚI CÁC KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 10921/STC-HĐĐG-NS ngày 18 tháng 10 năm 2011 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 2213/STP-BTTP ngày 09 tháng 5 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể các Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất sau đây:

1. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố được thành lập theo Quyết định số 100/2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất;

2. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất quận, huyện được thành lập theo quy định tại Quyết định số 76/2008/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 2. Quy định về xử lý chuyển tiếp sau khi giải thể các Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất

1. Đối với các khu đất do Hội đồng đấu giá thành phố tổ chức đấu giá thành, nhưng có việc chưa giải quyết xong hoặc phát sinh vướng mắc trong việc thực hiện văn bản đấu giá giữa Hội đồng và người trúng đấu giá thì nội dung phần việc có liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của Sở, ngành nào thì đơn vị đó có trách nhiệm trực tiếp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

2. Đối với các khu đất Ủy ban nhân dân thành phố đã giao Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố tổ chức đấu giá nhưng chưa tổ chức đấu giá hoặc tổ chức đấu giá nhưng không thành (theo danh sách đính kèm), giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện các thủ tục tổ chức đấu giá các khu đất trên theo quy định sau:

a) Chủ động liên hệ với các Sở, ngành có liên quan hoàn thiện các điều kiện, thủ tục pháp lý để đưa đất ra đấu giá theo quy định. Cụ thể:

- Về các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của khu đất do Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Ủy ban nhân dân quận huyện (nơi có đất đấu giá) xác định;

- Về giá khởi điểm và phương thức thanh toán tiền trúng đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá để xác định giá khởi điểm. Trên cơ sở kết quả thẩm định giá, Sở Tài chính có trách nhiệm đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định giá khởi điểm và phương thức thanh toán tiền trúng đấu giá (phân kỳ thanh toán).

- Về đối tượng tham gia đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị có liên quan xác định đối tượng được phép tham gia đấu giá cho từng khu đất.

b) Sau khi các Sở, ngành đã có đề xuất về các nội dung nêu tại Điểm a Khoản 2 Điều này, Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tại thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố.

c) Ký hợp đồng bán đấu giá tài sản với tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp của Nhà nước để đấu giá quyền sử dụng đất theo phương án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

d) Xây dựng kế hoạch đấu giá và định kỳ, báo cáo tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

3. Đối với các khu đất Ủy ban nhân dân thành phố đã giao Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức đấu giá, Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ trì, tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Điểm a, b, c, Khoản 2 Điều này để đưa khu đất ra đấu giá.

4. Trong khi chưa có văn bản sửa đổi, bổ sung Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND, đối với những khu đất Ủy ban nhân dân thành phố chủ trương đưa ra đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất như quy định tại Khoản 2, 3 Điều này.

5. Về tất toán tài khoản của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố và mở tài khoản quản lý tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất:

a) Giao Sở Tài chính thực hiện tất toán tài khoản đấu giá quyền sử dụng đất của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố mở tại Kho bạc Nhà nước thành phố và lập thủ tục mở tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước thành phố để tiếp nhận toàn bộ số tiền từ tài khoản Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố; tiền trúng đấu giá do người trúng đấu giá nộp.

b) Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ủy ban nhân dân các huyện hướng dẫn người trúng đấu giá nộp tiền trúng đấu giá của các khu đất theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các quyết định sau đây hết hiệu lực thi hành:

1. Quyết định số 100/2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất;

2. Quyết định số 126/2002/QĐ-UB ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất;

3. Quyết định số 141/2002/QĐ-UB ngày 04 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất mở hai tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh;

4. Quyết định số 71/2003/QĐ-UB ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố;

5. Điều 2, Điều 3 Quyết định số 76/2008/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất;

6. Điều 6, Khoản 1 Điều 23 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tại thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

CÁC KHU ĐẤT GIAO HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(tính đến ngày 23/8/2011)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 77/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Khu đất có diện tích từ trên 1.000m2:

TT

VỊ TRÍ, ĐỊA ĐIỂM

DIỆN TÍCH

(m2)

Địa bàn quận, huyện

Hiện trạng

1

Khu đất: 1.256,6m2, P.Thạnh Lộc, quận 12 của Famexco

1.129m2

12

- Đủ hồ sơ pháp lý

- Đấu giá lần 3 nhưng không có khách hàng đăng ký tham gia.

2

Khu đất tại số 108 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12

Đã bàn giao hồ sơ cho UBND quận 12 theo Công văn số 3936/VP-ĐTMT ngày 15/6/2011 về xử lý hồ sơ đấu giá khu đất 108 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12; trong đó giao Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố chuyển giao, hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân quận 12 thực hiện thủ tục đấu giá khu đất 108 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12 theo quy định.

3.677m2

12

- Đấu giá lần 3 nhưng không có khách hàng đăng ký tham gia.

- Công ty Giày Thiên Lộc (khách hàng duy nhất đăng ký dự đấu giá) có đơn xin mua chỉ định.

- Đang lập hồ sơ trình UBND TP chấp thuận chủ trương giao quận 12 thẩm định giá lại và liên hệ Trung tâm DVBĐG để bán đấu giá, đề nghị Công ty Thiên Lộc đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

3

Khu đất tại B7 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh

8.557m2

Bình Chánh

- Đã có bản đồ hiện trạng vị trí (đã được Sở TNMT kiểm tra nội nghiệp).

- Đã có ý kiến của đơn vị tư vấn nhưng chưa được Tổ Định giá họp thẩm định.

- Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ đầu tư Lâm Hà xin được sử dụng đất, Hội đồng có văn bản gửi Sở TNMT đề nghị Công ty tham gia đấu giá theo quy định.

4

Khu đất phường Thạnh Lộc, quận 12 (Công ty Hoàng Liên)

1.078,8m2

12

Có quy hoạch, bản vẽ hiện trạng được Sở TNMT kiểm duyệt

 

5

Khu đất thửa 434, tờ bản đồ 37, phường An Phú Đông, quận 12

2.386m2

(không phạm lộ giới 1.715,6m2)

12

- Bản vẽ hiện trạng được Sở TNMT kiểm duyệt

- Chưa có quy hoạch mới (quy họach cũ năm 2003)

6

Khu đất thửa 437, tờ bản đồ 19, phường Thạnh Lộc, quận 12

1.105m2

(không phạm lộ giới 1.043,9m2)

12

- Bản vẽ hiện trạng được Sở TNMT kiểm duyệt

- Chưa có quy hoạch mới (quy họach cũ năm 1999)

7

Khu đất tại Quốc lộ 1A phường An Lạc, quận Bình Tân (Bến xe tải Miền Tây)

11.000m2

Bình Tân

Đã giao theo chỉ đạo UBND TP để Trung tâm Lưu trữ và Nhà tang lễ TP

8

Khu đất tại khu phố 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức

2.820m2

Thủ Đức

Trung tâm PTQĐ chưa bàn giao hồ sơ

9

Khu đất tại số 1310 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức (Cty Gold Rafi)

5.452m2

Thủ Đức

Trung tâm PTQĐ chưa bàn giao hồ sơ

10

Khu đất 11.561m2 khu phố 8, phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức (Công ty CP xây dựng cơ khí công trình 623)

11.561m2

Thủ Đức

Trung tâm PTQĐ chưa bàn giao hồ sơ

11

Nhà đất số 144/2 Nguyễn Văn Luông, phường 10, quận 6

2.588m2

6

Trung tâm PTQĐ chưa bàn giao hồ sơ

12

Kho Tân Quy, tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi

11.000m2

Củ Chi

Trung tâm PTQĐ chưa bàn giao hồ sơ

13

Kho Tân Thạnh Tây, tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Tây

4.153m2

Củ Chi

Trung tâm PTQĐ chưa bàn giao hồ sơ

14

Nhà đất tại ấp 1, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi

19.974m2

Củ Chi

Trung tâm PTQĐ chưa bàn giao hồ sơ

15

Nhà đất tại số 48, tổ 4, ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi

5.274m2

Củ Chi

Trung tâm PTQĐ chưa bàn giao hồ sơ

16

Khu đất 9.265,7m2 tại phường Tân Phú, quận 9 (Trường TH Nông nghiệp thuộc Sở NN&PTNT)

9.265,7m2

9

Trung tâm PTQĐ chưa bàn giao hồ sơ

17

Khu đất tại xã Long Hòa - Cần Thạnh (Cty KT Duyên Hải - Cofidec).

210.540m2

Cần Giờ

Trung tâm PTQĐ chưa bàn giao hồ sơ

18

Khu đất tại số 205 Bến Chương Dương P.Cầu Ông Lãnh (Cty Cao su Bến Thành)

1.200m2

1

Trung tâm PTQĐ chưa bàn giao hồ sơ

19

Khu đất Phường Bình Chiểu

20.505,6m2

Thủ Đức

- UBND TP giao quận Thủ Đức thực hiện DA TĐC TSN-BL-VĐN.

- Quận Thủ Đức có văn bản xin không thực hiện.

- Quận Thủ Đức giới thiệu Công ty TMDV Thiên Phúc Lợi xin đầu tư phục vụ nhà cho người thu nhập thấp.

20

Khu đất 243 Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6

3.122m2 (khối CT1)

QuẬn 6

- UBND TP có QĐ 4292/QĐ-UBND ngày 01/10/2010 giao HĐ ĐGQSDD đầu giá. (giá khởi điểm là 67.461.624.608đồng.

21

Nhà, đất tại thửa 305, tờ bản đồ 15 xã Vĩnh lộc B, huyện Bình Chánh

1.961,9m2

Bình Chánh

Trung tâm PTQĐ chưa bàn giao hồ sơ

2. Khu đất có diện tích dưới 1.000m2:

TT

VỊ TRÍ, ĐỊA ĐIỂM

DIỆN TÍCH

(m2)

Địa bàn quận, huyện

Hiện trạng

1

Khu đất tại số 234 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1

643m2

1

Trung tâm PTQĐ chưa bàn giao hồ sơ

2

Nhà số 71C chung cư 69 đường Ng.Thị Minh Khai, quận 1

(theo Công văn số 7300/VP-ĐTMT ngày 02/10/2009)

Không rõ diện tích

1

- Hội đồng đã có CV số 10088/STC-HĐĐG-NS ngày 14/10/2009 gửi UBND quận 1 thu hồi theo chỉ đạo.

- Đến nay chưa nhận được hồ sơ.

3

Nhà, đất số 456 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8

320m2

8

- CV số 6197/UBND-TM ngày 26/11/2009 về thu hồi nhà, đất số 456 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8

- Trung tâm PTQĐ chưa bàn giao hồ sơ

4

Một phần nhà đất tại số 21-23 đường Nguyễn Văn Của (mặt sau là số 547 Bến Bình Đông), phường 13, quận 8

500m2

8

- CV số 5739/UBND-TM ngày 03/11/2009 về thu hồi một phần nhà đất tại số 21-23 đường Nguyễn Văn Của (mặt sau là số 547 Bến Bình Đông), phường 13, quận 8 theo Quyết định của BTC.

5

Nhà máy Tân Phú Trung, H.Củ Chi

958m2

Củ Chi

- Đã có bản đồ hiện trạng vị trí 56996/KĐ-CN-TNMT được Sở TNMT phê duyệt ngày 28/12/2009, diện tích là 320,9m2

6

Nhà số 28 đường số 4, Q.Bình Tân

96,1m2

Bình Tân

Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 21/3/2008

7

Nhà số C8 cư xá An Lộc, quận Gò Vấp

252,1m2

Gò Vấp

Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 21/3/2008

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 77/2011/QD-UBND, QUYET DINH 77 2011, THANH PHO HO CHI MINH, GIAI THE HOI DONG DAU GIA, HOI DONG DAU GIA, DAU GIA QUYEN SU DUNG DAT, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH