10/03/2011 | 2474 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 759/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 10 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2011

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 10/01/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại Tờ trình số 136/TTr-SNV ngày 07 tháng 3 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2011 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành: tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 10/01/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TƯ khóa X về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước; ban hành Chương trình CCHC tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 và hướng dẫn để các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện; ban hành tiêu chí đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước.

2. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước: rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL về tổ chức bộ máy, các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo gắn hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ với cơ cấu tổ chức, tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, đảm bảo bao quát, không bỏ sót nhiệm vụ, không trùng lắp chức năng.

3. Tiếp tục rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực; thực hiện quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; công khai tất cả thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Các Sở, Ban, ngành và UBND huyện, thành phố công khai trên Website và các hình thức khác tất cả thủ tục hành chính có liên quan của đơn vị. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong việc cải cách thủ tục hành chính.

4. Đẩy mạnh việc thực hiện có chất lượng và hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục và thời gian giải quyết công việc thực hiện theo cơ chế một cửa tại UBND cấp xã, cấp huyện và tại các Sở, Ban ngành của tỉnh, trên cơ sở đó, tỉnh ban hành quy trình thực hiện cơ chế một cửa các lĩnh vực, công việc tại UBND cấp xã; ban hành Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông từ xã lên huyện, lên tỉnh ở một số lĩnh vực, công việc.

5. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính, rà soát, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các Sở, Ban ngành và các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và xóa bỏ những chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan này. Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp và đơn vị sự nghiệp công lập.

6. Cải cách chế độ công chức, công vụ: xây dựng tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý các phòng, ban chuyên môn cấp huyện và các Sở, Ban ngành; xây dựng cơ cấu công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; thực hiện các hình thức đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức theo quy định tại Nghị định 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức. Sửa đổi, ban hành quy định mới về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

7. Tăng quy mô và hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực điều hành, quản lý nhà nước và phục vụ các dịch vụ hành chính công cho tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh; đầu tư kinh phí viết và đưa vào sử dụng có hiệu quả phần mềm một cửa, một cửa liên thông tại xã, phường, thị trấn; đầu tư, trang bị máy vi tính và hệ thống mạng phục vụ cho ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cấp xã. Nghiên cứu nhân rộng mô hình một cửa điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố.Tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các đơn vị, địa phương.

Kèm theo Quyết định này có Bảng phân công các địa phương, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

 

NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2011

(Ban hành kèm theo Quyết định số 759 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT

Nội dung công việc

Sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

I

Công tác chỉ đạo, điều hành

1

Ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành (Sở), UBND cấp huyện

Quý I

3

Tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, của tỉnh; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2011

Hội nghị UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các Sở và UBND cấp huyện

Quý I

4

Ban hành tiêu chí đánh giá, xếp hạng CCHC

Quyết định UBND tỉnh

Sở Nội vụ

 

Quý II

II

Triển khai thực hiện các nội dung về cải cách hành chính

1

Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)

 

Văn phòng UBND tỉnh

 Các Sở, UBND cấp huyện

Quý II

2

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC theo hướng thuận lợi cho tổ chức và công dân trong giải quyết TTHC

TTHC được cắt giảm

Từng địa phương, đơn vị tự rà soát sửa đổi

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

3

Xây dựng, triển khai Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2011

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, UBND cấp huyện

Quý I

5

Tổ chức nhập dữ liệu, công bố trên Website của tỉnh bộ TTHC của tỉnh đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC của Chính phủ

Cơ sở dữ liệu về TTHC của tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Cục Kiểm soát TTHC

Quý II

6

Công bố bộ TTHC của địa phương, đơn vị trên Website và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC

 

Các Sở, UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Quý II

7

Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong thực hiện TTHC

Các kiến nghị về TTHC của tổ chức và công dân được giải quyết

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở và UBND cấp huyện

Cục Kiểm soát TTHC

Thường xuyên

8

Sửa đổi, bổ sung các Quyết định của UBND tỉnh ban hành danh mục và thời gian giải quyết công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các Sở, Ban ngành và UBND cấp huyện, cấp xã

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các Sở, UBND cấp huyện, cấp xã

Quý II

9

Ban hành quy trình thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa tại UBND cấp xã

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

UBND cấp huyện, cấp xã

Quý III

10

Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Các Quyết định liên quan của cơ quan hành chính

Các Sở, UBND cấp huyện, cấp xã

Sở Nội vụ

Quý III

11

Ban hành Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông từ xã lên huyện, lên tỉnh một số lĩnh vực, công việc

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các Sở, UBND cấp huyện, cấp xã

Quý IV

12

Ban hành Quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản và tài nguyên nước

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, Ngành có liên quan và UBND cấp huyện

Quý III

13

Ban hành Quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư bên ngoài khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, Ngành có liên quan và UBND cấp huyện

Quý III

14

Ban hành Quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư tại Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh

Quyết định của UBND tỉnh

Ban Quản lí các Khu Công nghiệp tỉnh

Các Sở, Ngành có liên quan và UBND cấp huyện

Quý III

15

Ban hành Quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Công thương

Các Sở, Ngành có liên quan và UBND cấp huyện

Quý III

16

Ban hành Quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc đăng ký hộ tịch, quốc tịch và cấp phép lý lịch tư pháp

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Các Sở, Ngành có liên quan và UBND cấp huyện

Quý III

17

Ban hành Quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc cấp phép quảng cáo

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, Ngành có liên quan và UBND cấp huyện

Quý III

18

Tiếp tục rà soát, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các Sở, Ban ngành và các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

Các Quyết định theo thẩm quyền

Các Sở, UBND cấp huyện

Sở Nội vụ

Cả năm

19

Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc Sở và UBND cấp huyện

Các Quyết định theo thẩm quyền

Các Sở, UBND cấp huyện

Sở Nội vụ

Cả năm

20

Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc Sở và trực thuộc UBND cấp huyện

Các Quyết định theo thẩm quyền

Các Sở, UBND cấp huyện

Sở Nội vụ

Cả năm

21

Xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các Sở, UBND cấp huyện

Theo quy định, hướng dẫn của Trung ương

22

Quy định phân cấp quản lý và sử dụng công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Quyết định của UBND tỉnh

 Sở Nội vụ

Các Sở, UBND cấp huyện

Quý II

23

Quy định tạm thời tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện

Quyết định của UBND tỉnh

 Sở Nội vụ

Các Sở, UBND cấp huyện

Quý III

24

Đề án cơ cấu chức danh công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

Quyết định theo thẩm quyền

Các Sở, UBND cấp huyện

 Sở Nội vụ

Quý IV

25

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội

 

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện

Theo tiến độ quy định

26

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi vị trí công tác một số chức danh công chức, viên chức

Quyết định theo thẩm quyền

Các Sở, UBND cấp huyện

 Sở Nội vụ

Theo kế hoạch của đơn vị, địa phương

27

Triển khai thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc hằng năm theo Nghị định 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ đối với công chức

 

Các Sở, UBND cấp huyện

 Sở Nội vụ

Cả năm

28

Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho CB, CC

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Đề án

Sở Nội vụ

Các Sở, UBND cấp huyện

Quý III

29

Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án đào tạo cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2011-2015

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Đề án

Sở Nội vụ

UBND cấp huyện

Quý III

30

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP theo hướng tăng số lượng đơn vị sự nghiệp tự chủ 100% kinh phí hoạt động và tăng tỷ lệ kinh phí tự chủ của các đơn vị sự nghiệp được giao khoán tự chủ một phần kinh phí hoạt động;

 

Các Sở, UBND cấp huyện

Sở Tài chính

Cả năm

31

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Quảng Nam

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, UBND cấp huyện

Quý I

32

Xây dựng và triển khai Đề án phần mềm quản lý công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở xã, phường, thị trấn và trang bị hệ thống mạng, máy tính cho bộ phận này

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Đề án

Sở Nội vụ

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý IV

33

Tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước

Kế hoạch UBND tỉnh

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện

Sở Khoa học và Công nghệ

Theo Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt

34

Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của các địa phương, đơn vị

 

Sở Nội vụ

Các Sở, UBND cấp huyện, cấp xã

Theo kế hoạch

35

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác cải cách hành chính đầy đủ, đúng thời gian quy định

Báo cáo công tác CCHC định kỳ

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện,

Sở Nội vụ

Theo quy định

36

Thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính

 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Quảng Nam

Sở Nội vụ, các Sở, UBND cấp huyện

Cả năm

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 759/QD-UBND, QUYET DINH 759, TINH QUANG NAM, KE HOACH CAI CACH HANH CHINH, BO MAY HANH CHINH