15/06/2011 | 2286 Lượt xem |

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 757/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước; Nghị quyết số 1123/NQ-UBTVQH11 ngày 28/5/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI về việc thành lập thêm 04 đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực trực thuộc KTNN;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản;
Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư;
Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ  hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 540/QĐ-KTNN ngày 10/7/2006, Quyết định số 697/QĐ-KTNN ngày 07/5/2010 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức của Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Văn phòng Đảng - đoàn thể;
- Lưu: VT, VP (17).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 757/QD-KTNN, QUYET DINH 757 2011, KIEM TOAN NHA NUOC, KY THUAT TRINH BAY VAN BAN, THE THUC TRINH BAY VAN BAN, KE TOAN - KIEM TOAN