11/03/2011 | 3181 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 747/2011/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 11 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 17, QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1831/2009/QĐ-UBND NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;
Căn cứ Quyết định số 1831/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về vịêc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Tờ trình số 142/TTr-SGD&ĐT ngày 23 tháng 02 năm 20011),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 17, Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 1831/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, như sau:

Điều 17. Mức thu, phân bổ chi tiết nội dung chi tiền học thêm

1. Mức thu:

a) Cấp tiểu học: Thực hiện trên cơ sở thoả thuận giữa cha, mẹ học sinh với nhà trường nhưng mức thu tối đa không quá 9.000 (chín nghìn) đồng/1 học sinh/1 buổi học (tương đương với 1,1% mức lương tối thiết hiện hành). Khi mức lương tối thiểu thay đổi thì mức thu này được điều chỉnh và áp dụng tỷ lệ là 1,1% mức lương tối thiểu mới tình từ thời điểm có hiệu lực thi hành;

b) Cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông: Thực hiện trên cơ sở thoả thuận giữa cha, mẹ học sinh với nhà trường nhưng mức thu tối đa không quá 7.000 (bảy nghìn) đồng/1 học sinh/1 buổi học (tương đương với 0.85% mức lương tối thiểu hiện hành). Khi mức lương tối thiểu thay đổi thì mức thu này được điều chỉnh và áp dụng tỷ lệ là 0,85% mức lương tối thiểu mới tính từ thời điểm có hiệu lực thi hành;

2. Phân bổ chi tiết nội dung chi:

2.1. Đối với dạy thêm, học thêm có thu tiền trong nhà trường.

a) 75 (bảy mươi năm) % chi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy;

b) 10 (mười) % chi mua sắm tài liệu phục vụ dạy thêm;

c) 08 (tám) % chi cho các cơ quan quản lý giáo dục, trong đó: 05 (năm) % cho quản lý cơ sở; 03 (ba) % cho cấp có thẩm quyền để tổ chức thẩm định, cấp giấy chứng nhận dạy thêm và tổ chức thanh tra, kiểm tra các quy định về dạy thêm, học thêm;

d) 07 (bảy) % chi trả tiền điện, nước, khấu hao tài sản.

2.2. Đối với dạy thêm ngoài trường.

a) 92 (chín mươi hai)% chi cho giáo viên dạy thêm;

b) 08 (tám) % chi cho các cơ quan quản lý giáo dục, trong đó: 05 (năm) % cho quản lý cơ sở; 03 (ba) % cho cấp có thẩm quyền để tổ chức thẩm định, cấp giấy chứng nhận dạy thêm và tổ chức thanh tra, kiểm tra các quy định về dạy thêm, học thêm”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2011. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 1831/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dân, đôn đốc, kiểm tra việc triểm khai thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, cở quan trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm, học thêm căn cứ quyết định thực hiện.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Hải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 747/2011/QD-UBND, QUYET DINH 747, TINH PHU THO, DAY THEM HOC THEM, GIAO DUC