30/06/2010 | 4613 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 72/2010/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày 20/4/2007;
Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 76/TTr-SNV ngày 11/6/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động ở thôn, tổ dân phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 113/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố; Quyết định số 145/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động ở thôn, tổ dân phố ban hành kèm theo Quyết định số 113/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Khoa

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với thôn, tổ dân phố; Trưởng, Phó thôn; Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Thôn, tổ dân phố

1. Thôn, làng, xóm, bản (gọi chung là thôn), tổ dân phố, khu phố (gọi chung là tổ dân phố) không phải là một cấp hành chính, mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, là nơi thực hiện dân chủ một cách trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản và tổ chức nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.

2. Thôn được tổ chức ở xã; tổ dân phố được tổ chức ở phường, thị trấn. Thôn, tổ dân phố chịu sự quản lý trực tiếp của chính quyền xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Trưởng thôn, Phó thôn; Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố

1. Mỗi thôn có một Trưởng thôn và một Phó thôn, mỗi tổ dân phố có một Tổ trưởng và một Tổ phó tổ dân phố;

Thôn, tổ dân phố loại I được bố trí thêm một Phó thôn, Tổ phó tổ dân phố;

Thôn, tổ dân phố ở các xã, thị trấn có từ 600 hộ gia đình trở lên được bố trí thêm Phó thôn, Tổ phó tổ dân phố nhưng tối đa không quá 4 Phó thôn, Tổ phó tổ dân phố;

Tổ dân phố ở các phường thuộc thành phố Bắc Giang có từ 300 đến 400 hộ gia đình được bố trí thêm 01 Tổ phó tổ dân phố; có từ 401 hộ gia đình trở lên được bố trí thêm 02 Tổ phó tổ dân phố.

2. Trưởng, Phó thôn; Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố là người đại diện cho nhân dân và đại diện cho chính quyền xã, phường, thị trấn để thực hiện một số nhiệm vụ hành chính tại thôn, tổ dân phố và do nhân dân trực tiếp bầu, UBND cấp xã ra quyết định công nhận.

3. Phó thôn, Tổ phó tổ dân phố là người giúp việc Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; nhiệm vụ cụ thể do Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố phân công và được Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ khi Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố đi vắng.

Điều 4. Nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Phó thôn; Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố

1. Nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Phó thôn; Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố là 05 năm hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ không quá hai năm rưỡi.

2. Trường hợp thành lập thôn, tổ dân phố mới hoặc tổ chức bầu cử lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng thôn, Phó thôn; Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố thì Chủ tịch UBND cấp xã quyết định cử Trưởng thôn, Phó thôn; Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố lâm thời hoạt động cho đến khi thôn, tổ dân phố bầu được Trưởng thôn, Phó thôn; Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố mới (thời hạn không quá 06 tháng kể từ khi có quyết định cử Trưởng thôn, Phó thôn; Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố lâm thời).

Điều 5. Phụ cấp của Trưởng thôn, Phó thôn; Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố

Trưởng thôn, Phó thôn; Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy định của UBND tỉnh và được miễn lao động công ích trong thời gian công tác.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Phân loại thôn, tổ dân phố

1. Thôn, tổ dân phố thuộc các xã, thị trấn đồng bằng:

a) Loại I: Từ 350 hộ gia đình trở lên;

b) Loại II: Từ 200 đến dưới 350 hộ gia đình;

c) Loại III: Dưới 200 hộ gia đình.

2. Thôn, bản, tổ dân phố thuộc các xã, thị trấn miền núi:

a) Loại I : Từ 250 hộ gia đình trở lên;

b) Loại II: Từ 100 đến dưới 250 hộ gia đình;

c) Loại III: Dưới 100 hộ gia đình.

3. Thôn, bản, tổ dân phố thuộc các xã, thị trấn vùng cao:

a) Loại I : Từ 100 hộ gia đình trở lên;

b) Loại II: Từ 50 đến dưới 100 hộ gia đình;

c) Loại III:  Dưới 50 hộ gia đình.

4. Tổ dân phố thuộc các phường tại thành phố Bắc Giang:

a) Loại I : Từ 150 hộ gia đình trở lên;

b) Loại II: Từ 100 đến dưới 150 hộ gia đình;

c) Loại III: Dưới 100 hộ gia đình.

Điều 7. Thẩm quyền quyết định thành lập mới, chia tách, sáp nhập, giải thể, xếp loại và đổi tên thôn, tổ dân phố

1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập mới, chia tách, sáp nhập, giải thể, xếp loại (định kỳ 05 năm xếp loại một lần) và đổi tên thôn.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập mới, chia tách, sáp nhập, giải thể, xếp loại (định kỳ 05 năm xếp loại một lần) và đổi tên tổ dân phố, sau khi được Sở Nội vụ thẩm định.

Điều 8. Trình tự, thủ tục xếp loại thôn, tổ dân phố

1. Trình tự, thủ tục xếp loại thôn:

a) UBND xã lập danh sách thôn, số hộ gia đình trong từng thôn trình UBND cấp huyện;

b) UBND cấp huyện tổng hợp, lập 02 bộ hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ (01 bộ gửi Chủ tịch UBND tỉnh, 01 bộ gửi Sở Nội vụ), hồ sơ bao gồm:

Danh sách thôn kèm theo số hộ gia đình trong từng thôn, có xác nhận của UBND xã;

Tờ trình UBND xã trình UBND cấp huyện;

Tờ trình UBND cấp huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Thời gian thẩm định, quyết định: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Sở Nội vụ thẩm định 05 ngày; Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định 05 ngày).

2. Trình tự, thủ tục xếp loại tổ dân phố:

a) UBND phường, thị trấn lập danh sách tổ dân phố, số hộ gia đình trong từng tổ dân phố trình UBND cấp huyện;

b) UBND cấp huyện tổng hợp, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, hồ sơ gồm:

Danh sách tổ dân phố kèm theo số hộ gia đình trong từng tổ dân phố, có xác nhận của UBND phường, thị trấn;

Tờ trình UBND phường, thị trấn trình Chủ tịch UBND cấp huyện;

Văn bản đề nghị thẩm định của UBND cấp huyện gửi Sở Nội vụ.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ thẩm định và ban hành văn bản gửi Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định.

Điều 9. Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập mới, chia tách, sáp nhập, giải thể và đổi tên thôn, tổ dân phố

1. Điều kiện thành lập mới, chia tách, sáp nhập, giải thể thôn, tổ dân phố:

a) Chỉ thành lập mới, chia tách, sáp nhập, giải thể thôn, tổ dân phố khi tổ chức định canh, định cư, di dân giải phóng mặt bằng, điều chỉnh địa giới hành chính và khi thực hiện quy hoạch dãn dân được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Quy mô thôn, tổ dân phố mới ở các xã, thị trấn đồng bằng phải có từ 150 hộ gia đình trở lên; các xã, thị trấn miền núi và các phường ở thành phố Bắc Giang phải có từ 100 hộ gia đình trở lên; các xã, thị trấn vùng cao phải có từ 40 hộ gia đình trở lên.

b) Những thôn, tổ dân phố loại I nhưng có số hộ quá lớn, khó khăn trong công tác quản lý thì có thể được chia tách, nhưng phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục; được chi bộ, Đảng uỷ cơ sở và nhân dân nhất trí đảm bảo tỷ lệ biểu quyết trên 50% theo quy định.

2. Trình, tự thủ tục thành lập thôn, tổ dân phố mới (gồm cả chia tách, sáp nhập, giải thể):

a) Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng phương án thành lập mới thôn, tổ dân phố, nội dung gồm:

Thực trạng tổ chức và hoạt động ở thôn, tổ dân phố trong xã, phường, thị trấn;

Sự cần thiết phải thành lập thôn, tổ dân phố mới;

Tên thôn, tổ dân phố;

Vị trí địa lý của thôn, tổ dân phố;

Dân số của thôn, tổ dân phố (số hộ gia đình, số nhân khẩu);

Diện tích thôn, tổ dân phố (ha);

Những đề xuất, kiến nghị.

b) UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình (sau đây gọi tắt là cử tri) về phương án thành lập mới thôn, tổ dân phố và ý kiến cử tri ở các thôn, tổ dân phố chia tách, sáp nhập, tổng hợp thành văn bản nêu rõ tổng số cử tri, số cử tri đồng ý, không đồng ý.

c) Nếu đa số cử tri đồng ý (trên 50%), UBND cấp xã hoàn chỉnh phương án, trình HĐND cùng cấp thông qua bằng Nghị quyết.

d) Sau khi có Nghị quyết của HĐND cùng cấp, UBND cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp huyện xem xét. UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định phương án, hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định (đối với thôn); thẩm định phương án và ban hành văn bản gửi Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định (đối với tổ dân phố).

3. Hồ sơ, thời gian thẩm định, ra quyết định thành lập mới, chia tách, sáp nhập, giải thể thôn, tổ dân phố:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

Phương án thành lập mới thôn, tổ dân phố (kể cả chia tách, sáp nhập);

Biên bản lấy ý kiến cử tri có xác nhận của UBND cấp xã;

Danh sách các hộ gia đình, số nhân khẩu trong hộ gia đình ở thôn, tổ dân phố mới có xác nhận của UBND cấp xã;

Tờ trình của UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp;

Nghị quyết của HĐND cấp xã;

Tờ trình của UBND cấp xã trình UBND cấp huyện;

Tờ trình của UBND cấp huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh (đối với thôn);

Văn bản đề nghị thẩm định của Chủ tịch UBND cấp huyện gửi Sở Nội vụ (đối với tổ dân phố)

Tờ trình của Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh (đối với thôn).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ đối với thôn (01 bộ gửi Chủ tịch UBND tỉnh, 01 bộ gửi Sở Nội vụ); 01 bộ gửi Sở Nội vụ đối với tổ dân phố.

c) Thời gian thẩm định, quyết định là 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thôn (Sở Nội vụ thẩm định 10 ngày; Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định 05 ngày). Thời gian thẩm định và ban hành văn bản của Sở Nội vụ là 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với tổ dân phố.

4. Trình tự, thủ tục đổi tên thôn, tổ dân phố thực hiện theo quy định tại điểm c, điểm d khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 10. Hoạt động ở thôn, tổ dân phố

1. Cộng đồng dân cư trong thôn, tổ dân phố họp, thảo luận, quyết định và thực hiện các công việc tự quản, bảo đảm đoàn kết giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và vệ sinh môi trường; xây dựng cuộc sống mới; giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, thuần phong, mỹ tục của thôn, tổ dân phố; xây dựng cơ sở hạ tầng của thôn, tổ dân phố, xây dựng và thực hiện hương ước.

2. Bàn biện pháp thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ cấp trên giao, Nghị quyết của Chi bộ thôn, tổ dân phố và thực hiện nhiệm vụ công dân đối với Nhà nước.

3. Tổ chức thực hiện các quy định về dân chủ ở cơ sở.

4. Bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Phó thôn; Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố theo quy định.

Điều 11. Hội nghị thôn, tổ dân phố

1. Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố tổ chức hội nghị thôn, tổ dân phố (trừ hội nghị để bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Phó thôn; Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố).

2. Hội nghị thôn, tổ dân phố được tổ chức 06 tháng một lần (một năm hai kỳ), khi cần có thể họp bất thường;

Thành phần hội nghị là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố;

Hội nghị được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tham dự;

Nghị quyết của thôn, tổ dân phố chỉ có giá trị khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành và không trái pháp luật.

3. Trường hợp thôn, tổ dân phố có trên 200 hộ gia đình, có địa bàn dân cư sống không tập trung thì có thể tổ chức các cuộc họp theo từng cụm dân cư;

Cuộc họp của mỗi cụm dân cư được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong cụm dân cư tham dự;

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tổng hợp kết quả cuộc họp ở từng cụm dân cư vào kết quả chung của toàn thôn, tổ dân phố.

Điều 12. Tiêu chuẩn Trưởng thôn, Phó thôn; Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố

1. Là công dân Việt Nam; có tinh thần yêu nước, trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tận tuỵ với nhân dân.

2. Đủ 21 tuổi trở lên; có trình độ văn hoá tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên; có hộ khẩu và cư trú thường xuyên ở thôn, tổ dân phố; có sức khoẻ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, có năng lực và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc của cộng đồng và cấp trên giao, được nhân dân tín nhiệm.

3. Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Điều 13. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

1. Triệu tập và chủ trì hội nghị thôn, tổ dân phố để bàn và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chi bộ thôn, tổ dân phố về giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; tu sửa, xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng, vệ sinh môi trường; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đoàn kết giúp đỡ nhau trong đời sống và sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

2. Tuyên truyền, vận động, tổ chức nhân dân chấp hành tốt các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

3. Tổ chức xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố phù hợp với quy định pháp luật.

4. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND cấp xã giao và Nghị quyết của thôn, tổ dân phố.

5. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân kịp thời phản ánh, đề nghị chính quyền cấp xã xem xét, giải quyết.

6. Trên cơ sở Nghị quyết của thôn, tổ dân phố ký hợp đồng dịch vụ phục vụ sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng của thôn, tổ dân phố.

7. Được UBND cấp xã mời dự họp về các vấn đề liên quan. Hàng tháng báo cáo kết quả công tác với UBND cấp xã; cuối năm phải báo cáo kết quả công tác và tự phê bình, kiểm điểm trước hội nghị thôn, tổ dân phố.

8. Được tham dự các chương trình tập huấn, bồi dưỡng theo kế hoạch hàng năm của UBND các cấp.

Điều 14. Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Phó thôn; Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố

1. Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 12, Chương II Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

2. Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó thôn, Tổ phó tổ dân phố thực hiện tương tự như quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Điều 15. Mối quan hệ công tác của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

1. Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chịu sự lãnh đạo của Chi bộ thôn, tổ dân phố và sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND cấp xã.

2. Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố phối hợp chặt chẽ với Ban công tác Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các hội và các tổ chức kinh tế nhằm phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo đoàn kết trong cộng đồng dân cư.       

3. Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn và các thôn, tổ dân phố lân cận thực hiện tốt công tác quản lý hành chính ở thôn, tổ dân phố.

Điều 16. Khen thưởng và kỷ luật

1. Trưởng thôn, Phó thôn; Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Trưởng thôn, Phó thôn; Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố khi không còn được nhân dân tín nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, tham nhũng, lãng phí, không phục tùng sự chỉ đạo điều hành của UBND cấp xã, vi phạm pháp luật và các quy định của cấp trên thì tùy mức độ sai phạm, bị xử lý kỷ luật theo một trong những hình thức sau:

Khiển trách;

Cảnh cáo;

Bãi nhiệm hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế. Tổng hợp những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 72/2010/QD-UBND, QUYET DINH 72, TINH BAC GIANG, QUY CHE TO CHUC VA HOAT DONG, TO DAN PHO, BO MAY HANH CHINH