26/02/1979 | 5577 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 71-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HUYỆN TAM ĐẢO VÀ HUYỆN VĨNH LẠC THUỘC TỈNH VĨNH PHÚ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiếp pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới của huyện Tam Đảo và huyện Vĩnh Lạc thuộc tỉnh Vĩnh Phú như sau:

1. Chia huyện Tam Đảo thành hai huyện lấy tên là huyện Lập Thạch và huyện Tam Đảo.

- Huyện Lập Thạch gồm có các xã Bạch Lựu, Bắc Bình, Bàn Giản, Bồ Lý, Cao Phong, Đạo Trù, Đình Chu, Đôn Nhân, Đồng Ích, Đồng Quế, Đồng Thịnh, Đức Bác, Hải Lựu, Hợp Lý, Lãng Công, Liễn Hòa, Liễn Sơn, Ngọc Mỹ, Nhân Đạo, Nhạo Sơn, Như Thụy, Phương Khoan, Quang Sơn, Quang Yên, Sơn Đông, Tam Sơn, Tân Lập, Thái Hòa, Tiên Lữ, Triệu Đề, Tứ Yên, Văn Quán, Vân Trực, Xuân Hòa, Xuân Lôi, Yên Dương, Yên Thạch và Tử Du.

- Huyện Tam Đảo gồm có các xã Đại Đình, Tam Quan, Hồ Sơn, Hợp Châu, Hoàng Hoa, Kim Long, Hợp Hòa, An Hòa, Duy Phiên, Hoàng Đạm, Hoàng Lâu, Vận Hội, Hợp Thịnh, Thanh Vân, Đạo Tú, Hưng Đạo, Đồng Tĩnh và các xã Minh Quang, Gia Khánh, Trung Mỹ, Thiện Kế, Sơn Lôi, Tam Hợp, Bá Kiến, Tam Canh, Quất Lưu, Thanh Lãng, Tân Phong, Phú Xuân, Đạo Đức, Hương Sơn và thị trấn nông trường Tam Đảo (của huyện Mê Linh cắt sang).

2. Sáp nhập các xã Nguyệt Đức, Văn Tiến, Bình Định và Ninh Tân (của huyện Mê Linh) vào huyện Vĩnh Lạc.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 71-CP, QUYET DINH 71-CP, HOI DONG CHINH PHU, DIEU CHINH DIA GIOI HUYEN, HUYEN TAM DAO, TINH VINH PHU, HUYEN VINH LAC, BO MAY HANH CHINH