04/06/2008 | 3475 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 705/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu (Tờ trình số 223/TTr-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 545/TTr-BTĐKT ngày 06 tháng 5 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho 07 tập thể (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2007 của tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- UBND tỉnh Lai Châu;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai(10b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg, ngày 04/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

01. Nhân dân và cán bộ huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu;

02. Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Lai Châu;

03. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu;

04. Hội Nông dân tỉnh Lai Châu;

05. Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu;

06. Công ty Cổ phần Trà Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu;

07. Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Lai Châu./.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 705/QD-TTG, QUYET DINH 705 2008, THU TUONG CHINH PHU, TANG THUONG CO THI DUA, TANG THUONG CO THI DUA CHINH PHU, TINH LAI CHAU, VAN HOA - XA HOI