24/02/1979 | 6111 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 70-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH HẢI HƯNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiếp pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Hưng và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Hải Hưng như sau:

- Hợp nhất huyện Kim Thành và huyện Kinh Môn thành một huyện lấy tên là huyện Kim Môn;

- Hợp nhất huyện Nam Sách và huyện Thanh Hà thành một huyện lấy tên là huyện Nam Thanh;

- Hợp nhất huyện Tứ Kỳ và huyện Gia Lộc thành một huyện lấy tên là huyện Tứ Lộc;

- Hợp nhất huyện Ninh Giang và huyện Thanh Miện thành một huyện lấy tên là huyện Ninh Thanh;

- Hợp nhất huyện Kim Động và huyện Ân Thi thành một huyện lấy tên là huyện Kim Thi;

- Hợp nhất huyện Văn Mỹ và huyện Văn Yên (trừ 14 xã cắt sang huyện Khoái Châu) thành một huyện lấy tên là huyện Mỹ Văn;

- Sáp nhập các xã Hoàn Long, Yên Phú, Yên Hòa, Tân Tiến, Long Hưng, Cửu Cao, Xuân Quan, Phụng Công, Văn Phúc, Liên Nghĩa, Thắng Lợi, Mễ Sở, Việt Cường, Minh Châu của huyện Văn Yên vào huyện Khoái Châu thành một huyện mới lấy tên là huyện Châu Giang.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Hưng và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 70-CP, QUYET DINH 70-CP 1979, HOI DONG CHINH PHU, HOP NHAT, DIEU CHINH DIA GIOI HUYEN, TINH HAI HUNG, BO MAY HANH CHINH