29/12/2011 | 4671 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH TRA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 64/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/4/2008;

Căn cứ Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục do Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo lập ngày 27/12/2011;

Tôi Nguyễn Huy Bằng, Chức vụ Chánh Thanh tra;

Đơn vị : Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty TNHH dạy nghề đào tạo Quốc tế RAFFLES VIỆT NAM.

Địa chỉ: 117 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Với hình thức sau:

1. Phạt tiền với mức phạt là 5.000.000 đồng ( Năm triệu đồng).

Lý do: tổ chức đào tạo cấp độ 1, cấp độ 2 thuộc chương trình cao đẳng của Raffles College of Higher Education Singapore trên lãnh thổ Việt Nam, vi phạm quy định tại tại Điểm c, Khoản 4, Điều 8, Nghị định 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

2. Phạt tiền với mức phạt là 10.000.000 đồng ( Mười triệu đồng).

Lý do: tổ chức đào tạo cấp độ 3 thuộc chương trình cử nhân của Raffles College of Design & Commerce, Sydney, Úc, trên lãnh thổ Việt Nam, vi phạm quy định tại tại Điểm d, Khoản 4, Điều 8, Nghị định 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

3. Phạt tiền với mức phạt là 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

Lý do: RAFFLES Việt Nam đã tuyển 396 học viên cấp độ 1, 2, 3 (cấp độ 1 với 218 học viên, cấp độ 2 là 119 học viên, cấp độ 3 là 59 học viên) thuộc chương trình cao đẳng của Raffles College of Higher Education Singapore và cử nhân của của Raffles College of Design & Commerce, Sydney, Úc, vi phạm quy định tại Điểm e, Khoản 6, Điều 11, Nghị định 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 5, Điều 1, Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

4. Tổng cộng các khoản phạt: phạt tiền với mức phạt là 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng).

Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả: Công ty TNHH dạy nghề đào tạo Quốc tế RAFFLES VIỆT NAM phải dừng các hoạt động quảng cáo, tuyển sinh và đào tạo trái phép các trình độ đã ký kết với đối tác nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, trả lại kinh phí cho người học, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người học, giải quyết hậu quả (nếu có).

Điều 2. Công ty TNHH dạy nghề đào tạo Quốc tế RAFFLES VIỆT NAM phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt này. Nếu cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 nộp tại TK: 921.90.005 - Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước Hai Bà Trưng Hà Nội trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Công ty TNHH dạy nghề đào tạo Quốc tế RAFFLES VIỆT NAM có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Trong thời hạn 3 ngày, Quyết định này được gửi cho:

1. Công ty TNHH dạy nghề đào tạo Quốc tế RAFFLES VIỆT NAM để chấp hành.

2. Kho bạc Nhà nước Hai Bà Trưng Hà Nội để thu phạt.

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để báo cáo.

4. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa để báo cáo.

5. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga để báo cáo.

6. Các đơn vị có liên quan để phối hợp.

Quyết định này gồm 03 trang không tách rời, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: TTr, Phòng TTrGDCN-ĐH.

CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Huy Bằng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 64/QD-XPHC, QUYET DINH 64 2011, THANH TRA BO GIAO DUC VA DAO T, XU PHAT VI PHAM HANH CHINH, CONG TY TRACH NHIEM HUU QUOC TE RAFFLES, VI PHAM HANH CHINH, GIAO DUC