27/02/1965 | 3696 Lượt xem |

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64-NV

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 1965

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP XÃ NGHĨA PHÚC THUỘC HUYỆN NGHĨA HƯNG, TỈNH NAM ĐỊNH 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ nghị định số 130-CP ngày 29 tháng 9 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ và nghị định bổ sung số 31-CP ngày 20 tháng 3 năm 1963.
Căn cứ quyết định số 56-CP ngày 24 tháng 4 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn sự phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn.
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Nam Định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc thành lập xã Nghĩa phúc thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Xã Nghĩa Phúc, phía bắc giáp nông trường Rạng Đông, phía đông giáp xã Nghĩa Thắng và sông Ninh Cơ, phía tây và phía nam giáp biển.

Điều 2. – Ủy ban hành chính tỉnh Nam Định, ông Chánh văn phòng và ông Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Tô Quang Đẩu

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 64-NV, QUYET DINH 64-NV 1965, BO NOI VU, HUYEN NGHIA HUNG, XA NGHIA PHUC, TINH NAM DINH, BO MAY HANH CHINH