15/11/1968 | 3661 Lượt xem |

BỘ NỘI VỤ
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 632-NV

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 1968

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP HAI THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG THUỘC TỈNH SƠN LA

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29-09-1968 và các quyết định bổ sung của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 56-CP ngày 24-04-1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Sơn La.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc thành lập các thị trấn nông trường thuộc tỉnh Sơn La như sau:

- Thị trấn nông trường Mộc Châu trực thuộc huyện Mộc Châu.

- Thị trấn nông trường Tô Hiệu trực thuộc huyện Mai Sơn và sáp nhập các chòm dân cư khu vực Hát Lót thuộc thị trấn nông trường Tô Hiệu quản lý.

Điều 2. Ủy ban hành chính tỉnh Sơn La, các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Tô Quang Đẩu

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 632-NV, QUYET DINH 632-NV 1968, BO NOI VU, THI TRAN NONG TRUONG, TINH SON LA, THANH LAP, BO MAY HANH CHINH