27/11/2009 | 1952 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 62/2009/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 27 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐỐI VỚI NHÀ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2083/STC-QLCSG ngày 10/11/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định bảng giá nhân công xây dựng cơ bản đối với nhà mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Bảng giá nhân công xây dựng cơ bản quy định tại Điều 1, Quyết định này làm căn cứ để tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 285/QĐ-UB ngày 07/4/2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Lợi

 

BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

ĐỐI VỚI NHÀ Ở MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND ngày 27/11/2009 của UBND tỉnh Kon Tum)

STT

Đặc điểm kết cấu, sử dụng VLXD, mức độ hoàn thiện trang trí nội thất

Đơn vị tính

Định mức công 3,5/7/m2 nền sàn

Đơn giá nhân công (đồng)

I

Nhà 01 tầng.

1

Nhà khung gỗ, tường xây gạch, nền láng xi măng hoặc gạch hoa, vệ sinh ngoài công trình.

m2 nền

3,3195

252.860

2

Móng gạch đá, tường chịu lực, mái dốc (ngói, tôn, fibrô) nền láng xi măng hoặc gạch hoa, trần vật liệu nhẹ, tường quét vôi hoặc sơn vôi.

- Không có sê nô, vệ sinh ngoài nhà.

m2 nền

3,787

288.480

- Có sê nô, vệ sinh trong nhà.

m2 nền

4,129

314.530

- Có sê nô, có ốp lát nhỏ, vệ sinh trong nhà.

m2 nền

4,518

344.160

3

Móng, cột, dầm bê tông cốt thép, tường xây gạch, mái dốc, nền lát gạch hoa hoặc gạch men, trần vật liệu nhẹ, tường quét vôi hoặc sơn vôi.

- Không có sê nô, vệ sinh ngoài nhà.

m2 nền

4,528

344.920

- Có sê nô, có ốp lát nhỏ, vệ sinh trong nhà

m2 nền

4,916

374.480

- Mái bằng, vệ sinh trong nhà, ốp lát nhỏ.

m2 nền

5,708

434.810

II

Nhà 02 đến 04 tầng.

 

Kết cấu dạng cơ bản: Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, nên lát gạch hoa, gạch men, sử dụng vật liệu ốp lát trung bình, tường sơn, mỗi tầng có khu vệ sinh.

1

Giống dạng cơ bản, mái dốc.

 

- 2 tầng

m2 sàn

6,059

461.540

 

- 3 tầng

m2 sàn

7,744

589.900

 

- 4 tầng

m2 sàn

8,507

648.020

2

Giống dạng cơ bản, mái bằng.

 

- 2 tầng

m2 sàn

7,568

576.490

 

- 3 tầng

m2 sàn

7,984

608.180

 

- 4 tầng

m2 sàn

9,121

694.790

Ghi chú: Các công trình có kết cấu tương tự như các loại nhà đã nêu trong bảng trên thì áp dụng giá tương tự.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 62/2009/QD-UBND, QUYET DINH 62, TINH KON TUM, BANG GIA NHAN CONG, XAY DUNG CO BAN NHA MOI, XAY DUNG- DO THI