23/02/1977 | 4110 Lượt xem |

PHỦ THỦ TƯỚNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 619-VP18

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH NGHỆ TĨNH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc thành lập xã và điều chỉnh địa giới một số xã thuộc các huyện Nghi Xuân, Kỳ Anh, Thạch Hà, Diễn Châu và Đức Thọ, tỉnh Nghệ Tĩnh như sau:

Huyện Nghi Xuân:

Thành lập một xã ở vùng khai hoang Xuân Lĩnh lấy tên là xã Xuân Lĩnh.

Huyện Kỳ Anh:

- Hợp nhất xã Kỳ Sơn và xã Kỳ Lâm thành một xã lấy tên là xã Vọng Sơn;

- Sáp nhập xóm Tân Bình của xã Kỳ Giang vào xã Kỳ Phú;

- Chia xã Kỳ Hải thành hai xã lấy tên là xã Kỳ Hà và xã Kỳ Hải.

Huyện Diễn Châu:

Thành lập thị trấn Diễn Châu thuộc huyện Diễn Châu

Huệyn Thạch Hà:

Sáp nhập xóm Hạ Lưu của xã Thạch Lưu vào xã Thạch Thượng,

Huyện Đức Thọ:

- Hợp nhất xã Đức Tân và xã Đức Trường thành một xã lấy tên là xã Trường Sơn;

- Sáp nhập xóm Minh Giang của xã Đức Giang vào xã Đức Đồng.

Điều 2. - Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Phan Mỹ

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 619-VP18, QUYET DINH 619-VP18 1977, PHU THU TUONG, DIEU CHINH DIA GIOI, THANH LAP XA, TINH NGHE TINH, BO MAY HANH CHINH