08/12/2009 | 5344 Lượt xem |

BỘ CÔNG THƯƠNG
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6171/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG QUẶNG VÀNG, ĐỒNG, NIKEN, MOLIPĐEN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Thực hiện Thông báo số 5487/VPCP-CN ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam  đến năm 2015, có xét đến năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025;
Căn cứ đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 4507/BTNMT-ĐCKS ngày 27 tháng 11 năm 2009 về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đồng vào Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung các điểm quặng đồng thuộc các khu vực các tỉnh: Lai Châu khu vực Malypho, xã Malypho, huyện Phong Thổ; tại tỉnh Sơn La bao gồm các khu vực: bản Pú Chứn, xã Long Hẹ; bản Nà Hen và Sam Phụng, xã É Tòng, huyện Thuận Châu; bản Thèn Luông, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu; bản Nong, xã Chiềng San và bản Mường Pia, xã Chiềng Hoa, huyện Mường La; bản Bó Kheo, xã Bó Sinh, huyện Sông Mã; tại tỉnh Bắc Giang gồm các khu vực: thôn Bấu, xã Biên Sơn; Sa Lình – Cổ Vải, xã Sơn Hải; Làng Chả, xã Phong Vân; thùng Thình, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn và Ao Ú, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, khu vực Hộ Đáp và Tân Hoa, huyện Lục Ngạn vào Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Thời gian triển khai đầu tư thăm dò, khai thác và chế biến thực hiện trong giai đoạn 2009 – 2015.

Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008. Các nội dung khác của Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh Lai Châu, Sơn La và Bắc Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh: Lai Châu, Sơn La và Bắc Giang;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH, PC, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang  

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 6171/QD-BCT, QUYET DINH 6171 2009, BO CONG THUONG, BO SUNG, QUY HOACH PHAN VUNG, THAM DO KHAI THAC CHE BIEN SU DUNG, QUANG VANG, DONG, NIKEN, MOLIPDEN, DEN NAM 2015, TAI NGUYEN - MOI TRUONG