23/02/1977 | 4461 Lượt xem |

PHỦ THỦ TƯỚNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 611-VP18

Hà Nội, ngày 23  tháng 02 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP THỊ TRẤN THÁC BÀ THUỘC HUYỆN YÊN BÌNH; CHUYỂN XÃ PHONG HẢI THUỘC HUYỆN BẢO THẮNG THÀNH THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG PHONG HẢI; CHUYỂN XÃ BẢN HẺO THUỘC HUYỆN VĂN CHẤN THÀNH THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG BẢN HẺO, TỈNH HOÀNG LIÊN SƠN

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc thành lập thị trấn Thác Bà thuộc huyện Yên Bình và chuyển xã Phong Hải (huyện Bảo Thắng) và xã Bản Hẻo (huyện Văn Chấn) thành thị trấn nông trường Phong Hải thuộc huyện Bảo Thắng và thị trấn nông trường Bản Hẻo thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Hoàng Liên Sơn.

Điều 2. - Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Phan Mỹ

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 611-VP18, QUYET DINH 611-VP18 1977, PHU THU TUONG, THI TRAN NONG TRUONG PHONG HAI, THI TRAN THAC BA, XA PHONG HAI, HUYEN BAO THANG, BO MAY HANH CHINH