10/09/1981 | 3729 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 60-HĐBT

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 60 - HĐBT NGÀY 10-9-1981 VỀ VIỆC GIẢI THỂ CÁC TIỂU KHU ĐỂ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG VÀ XÃ THUỘC THỊ XÃ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể các tiểu khu Sông Bằng, Sông Hiến, Nội Thị, Nà Phía để thành lập các phường Sông Bằng, Sông Hiến, Tân Giang, Hợp Giang và các xã Ngọc Xuân, Hoà Chung, Duyệt Chung thuộc thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng như sau:

1. Giải thể tiểu khu Sông Bằng để thành lập phường Sông Bằng và xã Ngọc Xuân (1).

2. Giải thể tiểu khu Sông Hiến để thành lập phường Sông Hiến và xã Hoà Chung (1).

3. Giải thể tiểu khu Nà Phía để thành lập phường Tân Giang và xã Duyệt Trung (1).

4. Giải thể tiểu khu Nội Thị để thành lập phường Hợp Giang (1).

Điều 2: Đồng chí chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

(1) Không in địa giới cụ thể của các xã, phường.

 

Đặng Thi

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 60-HDBT, QUYET DINH 60-HDBT 1981, HOI DONG BO TRUONG, GIAI THE, THI XA CAO BANG, TINH CAO BANG, THANH LAP PHUONG, THANH LAP THI XA, BO MAY HANH CHINH