11/03/1977 | 5471 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 58-CP

Hà Nội, ngày 11  tháng 03 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH HẢI HƯNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Hưng

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc hợp nhất một số huyện thuộc tỉnh Hải Hưng như sau:

1. Hợp nhất huyện Cẩm Giàng và huyện Bình Giang thành một huyện lấy tên là huyện Cẩm Bình;

2. Hợp nhất huyện Tiên Lữ và huyện Phù Cừ thành một huyện lấy tên là huyện Phù Tiên

3. Hợp nhất huyện Văn Giang và huyện Yên Mỹ thành một huyện lấy tên là huyện Văn Yên;

4. Hợp nhất huyện Văn Lâm và huyện Mỹ Hào thành một lấy tên là huyện Văn Mỹ.

Điều 2. – Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Hưng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHINH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Duy Trinh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 58-CP, QUYET DINH 58-CP 1977, HOI DONG CHINH PHU, HOP NHAT HUYEN, TINH HAI HUNG, BO MAY HANH CHINH