21/05/2010 | 1350 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 567/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA BÀ NGUYỄN THỊ NGUYỆN, ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC: 524/28 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998 và Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi, bổ sung số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004 của Quốc hội; Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi, bổ sung số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991;
Xét đơn của bà Nguyễn Thị Nguyện, khiếu nại Quyết định số 5328/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ hồ sơ:
Căn nhà 126 (trệt + lầu 1) Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3 nguyên thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Nguyện theo chứng thư đoạn mãi lập ngày 15/4/1968. Năm 1972 bà Nguyện xuất cảnh sang Pháp, căn nhà 126 được giao cho bà Đàm Hồng Nhạn (chị chồng của bà Nguyện) trông coi, sau ngày 30/4/1975 bà Nguyện vẫn không quay trở lại Việt Nam.
Ngày 21/7/1976, bà Đàm Hồng Nhạn có tờ khai trình tài sản đang quản lý của người vắng mặt đối với căn nhà 126 Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3. Ngày 31/8/1976, Uỷ ban nhân dân quận 3 ban hành Quyết định số 475/QĐ/KKTS kiểm kê toàn bộ tài sản căn nhà 126 Võ Thị Sáu của bà Nguyễn Thị Nguyện đã vắng mặt, hiện do bà Đàm Hồng Nhạn quản lý.
Năm 1979, bà Đàm Hồng Nhạn chết. Căn nhà 126 Võ Thị Sáu, quận 3 do gia đình bà Nguyễn Thị Chuyền và ông Phạm Văn Lộc (cháu của bà Nguyện) sử dụng. Năm 1995, bà Nguyễn Thị Chuyền lập Biểu mẫu kê khai nhà đất theo Chỉ thị số 12/CT-UB ngày 02/4/1993 và Chỉ thị số 14/CT-UB ngày 08/4/1993 của Uỷ ban nhân dân thành phố đối với căn nhà 126 Võ Thị Sáu, quận 3.
Ngày 11/5/1996, Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 70432/QĐ-UB xác lập sở hữu nhà nước đối với căn nhà số 126 Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3, thuộc diện vắng chủ. Hiện nay, bà Phạm Thị Minh Tâm (con ông Lộc và bà Chuyền) đã ký Hợp đồng số HĐNH 6578/CND ngày 16/5/2007 thuê căn nhà 126 (trệt + lầu 1) Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3 với Công ty Dịch vụ công ích quận 3, thời hạn thuê là 24 tháng.
Bà Nguyễn Thị Nguyện có đơn đòi lại căn nhà 126 (trệt+lầu 1) Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3. Ngày 10/12/2008 Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5328/QĐ-UBND bác đơn của bà Nguyện.
Bà Nguyện tiếp tục khiếu nại đến Bộ Xây dựng.
Qua nghiên cứu hồ sơ Bộ Xây dựng nhận thấy : Quyết định số 5238/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bác đơn của bà Nguyện là có cơ sở pháp luật, bởi lẽ : căn nhà 126 (trệt+lầu 1) Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3, đã được Nhà nước bố trí sử dụng ổn định từ năm 1976 cho đến nay. Căn cứ Điều 1, Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội thì "Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý và bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách nhà đất và chính sách cải tạo Xã hội Chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991". Vì vậy, việc bà Nguyễn Thị Nguyện đòi lại căn nhà trên là không thể giải quyết được.

Từ những lý lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Quyết định số 5328/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nguyện, địa chỉ liên lạc: 524/28 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Đây là quyết định cuối cùng giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nguyện xin lại căn nhà 126 (trệt + lầu 1) Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và bà Nguyễn Thị Nguyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3.
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Lưu : VP Bộ, TTr Bộ, hồ sơ (Hug)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 567/QD-BXD, QUYET DINH 567 2010, BO XAY DUNG, GIAI QUYET KHIEU NAI, BA NGUYEN THI NGUYEN, THU TUC TO TUNG