04/07/1998 | 4159 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 558/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ QUY NHƠN LÀ ĐÔ THỊ LOẠI II.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 09 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 132-HĐBT ngày 05/05/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, ý kiến của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận thành phố Quy Nhơn thuộc tỉnh Bình Định là đô thị loại II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Ngô Xuân Lộc

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 558/QD-TTG, QUYET DINH 558 1998, THU TUONG CHINH PHU, THANH PHO QUI NHON, DO THI LOAI II 2, XAY DUNG - DO THI