06/12/2007 | 5271 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5460/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 06 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TẠI TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 08/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 3 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010) ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 7 năm 2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 25/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 8 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia từ năm 2002 đến năm 2005 ban hành kèm theo Quyết định số 45/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 12 năm 2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 98/SGD-TCCB ngày 01 tháng 11 năm 2007 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 438/TTr-SNV ngày 30 tháng 11 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tại tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) như sau:

1. Trưởng Ban:

Ông Nguyễn Đức Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phó Trưởng Ban:

- Ông Phạm Hồng Cường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Phạm Đồng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Các Ủy viên:

- Ông Hà Anh Quang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Lương Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Bà Nguyễn Hồng Liêu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Lê Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Phạm Văn Hậu, Phó Giám đốc Sở xây dựng;

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan  Rang - Tháp Chàm;

- Bà Nguyễn Thị Diệu Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải;

- Bà Nguyễn Thị Luyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước;

- Bà Pinăng Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái;

- Ông Hoàng Gia Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn;

- Ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc.

4. Tổ thư ký:

* Tổ trưởng: ông Lương Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

* Các thành viên:

- Ông Lê Bá Phương, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính,  Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Dương Em, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Nguyễn Văn Nhượng, Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học,  Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Bà Phạm Thị Hồng Liên, Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non,  Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Nguyễn Anh Linh, Trưởng Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Trần Văn Giai, Trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ,  Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Nguyễn Xuân Giới, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Phước;

- Ông Đinh Văn Nhị, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bác Ái;

- Ông Nguyễn Văn Dư, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Hải;

- Bà Nguyễn Thị Mẫu Đơn, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Rang - Tháp Chàm;

- Bà Phan Thị Thu Hà, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Sơn;

- Ông Dương Thanh Trí, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Bắc;

- Ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Sở Xây dựng;

- Ông Võ Công Hà, Phó Trưởng phòng Văn Xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chính sau đây:

1. Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về trưởng chuẩn quốc gia, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch, lộ trình xây dựng các trường Mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia theo chỉ tiêu đã đề ra.

2. Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá, phân loại, chỉ đạo các địa phương, trường học xây dựng đề án trường chuẩn quốc gia; tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia.

3. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, giáo viên không đáp ứng yêu cầu.

4. Xây dựng kế hoạch hằng năm trong việc sử dụng ngân sách thực hiện các đề án từ Trung ương, cân đối ngân sách của địa phương và huy động các nguồn lực tài chính khác, đảm bảo kinh phí cho việc triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng yêu cầu, tiến độ thời gian đã đề ra.

5. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch, củng cố mạng lưới trường, lớp, quỹ đất trường học; sắp xếp, bố trí, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, chất lượng dạy - học; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục và đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy và thay sách giáo khoa.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc của Tổ thư ký. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định này và các văn bản quy định trường chuẩn quốc gia, thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, thành phố, thực hiện việc xây dựng đề án trường chuẩn quốc gia cho địa phương mình.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5460/QD-UBND, QUYET DINH 5460, TINH NINH THUAN, BAN CHI DAO, TRUONG DAT CHUAN QUOC GIA, GIAO DUC