24/12/2008 | 1405 Lượt xem |

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 521/QĐ-TCTDTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 66/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Tổ chức cán bộ là cơ quan của Tổng cục Thể dục thể thao có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, chính sách, chế độ thuộc lĩnh vực thể dục, thể thao theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu giúp Tổng cục trưởng để trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch các đề án, dự án, dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, người lao động và chính sách, chế độ thuộc lĩnh vực thể dục, thể thao.

2. Trình Tổng cục trưởng phương án kiện toàn tổ chức bộ máy của Tổng cục, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục.

3. Chủ trì, phối hợp với các vụ đơn vị có liên quan xây dựng, trình Tổng cục trưởng:

a) Quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Tổng cục;

b) Kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục và những người làm công tác thể dục, thể thao;

c) Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức đối với các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục.

4. Trình Tổng cục trưởng kế hoạch biên chế quỹ tiền lương hàng năm của Tổng cục và các đơn vị trực thuộc.

5. Trình Tổng cục trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức đối với cán bộ, công chức lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục; điều động, biệt phái, phân công công tác, nâng ngạch, bậc lương, cử đi công tác, học tập, bồi dưỡng trong và ngoài nước, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6.Tham mưu giúp Tổng cục trưởng tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch, xét tuyển, xét nâng ngạch đối với viên chức các đơn vị thuộc Tổng cục theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7. Tổ chức thực hiện các quy định về đánh giá kết quả công tác hành năm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục.

8. Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành thể dục thể thao.

9. Tham mưu, giúp Tổng cục trưởng trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành các chủ trưởng, biện pháp và hướng dẫn việc xây dựng cơ chế hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật.

10. Tham mưu giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực thể dục thể thao theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác an ninh và công tác quốc phòng toàn dân của Tổng cục theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý và cập nhật hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác thống kê, tổng hợp về tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục theo phân cấp và theo quy định của nhà nước.

13. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Tổng cục.

14. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và các biểu hiện tiêu cực đối với cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục.

15. Thực hiện cải cách hành chính; quản lý biên chế, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức trong Vụ; quản lý tài sản, hồ sơ, tài liệu, sử dụng ngân sách được giao theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện các nghiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ trưởng, các Phó vụ trưởng và công chức.

2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm bố trí công chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; ban hành quy chế làm việc của Vụ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trưởng, các Thức trưởng (BVHTTDL);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục;
- Các sở VHTTDL các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB, H (20).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Danh Thái

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 521/QD-TCTDTT, QUYET DINH 521 2008, TONG CUC THE DUC THE THAO, VU TO CHUC CAN BO, CHUC NANG NHIEM VU QUYEN HAN, CO CAU TO CHUC, BO MAY HANH CHINH, THE THAO - Y TE