17/02/1979 | 3622 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 52-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ PHƯỜNG THUỘC QUẬN 6 VÀ QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới một số phường thuộc quận 6 và quận 10, thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Quận 6:

1. Giải thể phường 3; đất và dân cư của phường này sáp nhập vào các phường 1, 4 và 6;

2. Giải thể phường 11; đất và dân cư của phường này sáp nhập vào các phường 5, 10 và 12;

3. Giải thể phường 15; đất và dân cư của phường này sáp nhập vào các phường 14, 16 và 17.

Quận 10:

1. Giải thể phường 13; đất và dân cư của phường này sáp nhập vào các phường 12 và 14;

2. Giải thể phường 10; đất và dân cư của phường này sáp nhập vào các phường 9 và 15;

3. Giải thể phường 18; đất và dân cư của phường này sáp nhập vào các phường 16 và 19;

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 52-CP, QUYET DINH 52-CP, HOI DONG CHINH PHU, DIEU CHINH DIA GIOI PHUONG, QUAN 6, QUAN 10, THANH PHO HO CHI MINH, BO MAY HANH CHINH