11/03/2010 | 2260 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 508/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 11 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ HẠNG B1, B2 QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 199/GCS, ngày 26/2/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tăng mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ hạng B1, B2 quy định tại Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính tại các trung tâm đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Mức thu cụ thể như biểu học phí ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 4 năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải, Lao động - Thương binh và xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hiệu trưởng Trường trung học Kỹ thuật Công nông nghiệp Quảng Bình và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đảng

 

BIỂU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ HẠNG B1, B2

(Ban hành kèm theo quyết định số 508/QĐ-UBND, ngày 11/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

STT

Hạng giấy phép lái xe

Mức thu hiện hành theo TT 26/2007/BTC
(Đồng/học viên/khóa học)

Mức thu áp dụng từ ngày 01/04/2010
(Đồng/học viên/khóa học)

1

B1 (Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải, đầu kéo có rơ-moóc có trọng tải dưới 3.500kg không kinh doanh vận tải).

2.275.000

2.730.000

2

B2 (Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải, đầu kéo có rơ-moóc có trọng tải dưới 3.500kg có kinh doanh vận tải).

2.710.000

3.252.000

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 508/QD-UBND, QUYET DINH 508, TINH QUANG BINH, DIEU CHINH, MUC THU HOC PHI, DAO TAO LAI XE CO GIOI DUONG BO, HANG B1, HANG B2, THUE - PHI - LE PHI, GIAO THONG - VAN TAI