16/10/1972 | 4225 Lượt xem |

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50-BT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 1972

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP XÃ TRUNG HƯNG VÀ THÔN YÊN THỊNH II THUỘC XÃ ĐƯỜNG LÂM, HUYỆN BA VÌ VÀO THỊ XÃ SƠN TÂY THUỘC TỈNH HÀ TÂY

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1979 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn.
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Hà Tây.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay phê chuẩn việc sáp nhập xã Trung Hưng, huyện Ba Vì vào thị xã Sơn Tây thuộc tỉnh Hà Tây và đưa thôn Yên Thịnh II, xã Đường Lâm, huyện Ba Vì vào xã Viên Sơn thuộc thị xã Sơn Tây cùng tỉnh.

Điều 2. - Ủy ban hành chính tỉnh Hà Tây chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Trần Hữu Dực

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 50-BT, QUYET DINH 50-BT 1972, PHU THU TUONG, SAP NHAP XA, XA TRUNG HUNG, THON YEN THINH II, XA DUONG LAM, HUYEN BA VI, THI XA SON TAY, TINH HA TAY, BO MAY HANH CHINH