12/01/1984 | 4850 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5-HĐBT

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 1984

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 5-HĐBT NGÀY 12-1-1984 VỀ VIỆC MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH THUỘC TỈNH HÀ NAM NINH.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh và Ban tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Sáp nhập xã Mỹ Phúc và xã Mỹ Trung của huyện Bình Lục vào thành phố Nam định thuộc tỉnh Hà Nam Ninh.

a. Xã Mỹ Phúc có 14 thôn, xóm Đàm Thanh, Vạn Khoảnh, Bảo Lộc, Cấp Tiến, Lốc, Hóp, La, Hậu Bồi Đông, Hậu Bồi Tây, Độ Tam Đoài, Độ Tam Đông, Liễu Phố, Vạn Hưng, Liễu Nha.

Địa giới của xã Mỹ Phúc ở phía bắc giáp sông Châu Giang, phía nam giáp xã Lộc Vượng, phía đông giáp xã Mỹ Trung, phía tây giáp xã Mỹ Thắng.

b. Xã Mỹ Trung có 8 thôn, xóm Độ Nhất, Độ Nhì, Phương Bông, Đông Thành, Thanh Khê, Nhất Đô, Hữu Bị A, Hữu Bị B.

Địa giới của xã Mỹ Trung ở phía bắc giáp sông Hồng, phía nam giáp xã Lộc Hạ, phía đông giáp xã Mỹ Tân, phía tây giáp xã Mỹ Phúc.

Điều 2 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5-HDBT, QUYET DINH 5-HDBT 1984, HOI DONG BO TRUONG, THANH PHO NAM DINH, MO RONG DIA GIOI, TINH HA NAM NINH, BO MAY HANH CHINH