10/03/1977 | 6383 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 49-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH PHÚ KHÁNH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban Tổ chức của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Phú Khánh như sau:

1. Hợp nhất huyện Cam Ranh và huyện Khánh Sơn thành một huyện lấy tên là huyện Cam Ranh;

2. Hợp nhất huyện Khánh Xương và huyện Khánh Vĩnh thành một huyện lấy tên là huyện Diên Khánh;

3. Hợp nhất huyện Tuy An, huyện Đồng Xuân và các xã Sơn Long, Sơn Đỉnh, Sơn Xuân, Phú Mỗ của huyện Tây Sơn thành một huyện lấy tên là huyện Xuân An;

4. Hợp nhất huyện Tuy Hòa và Thị xã Tuy Hòa thành một huyện lấy tên là huyện Tuy Hòa. Thị xã Tuy Hòa nay chuyển xuống thành thị trấn Tuy Hòa huyện Huy Hòa

5. Sáp nhập các xã Vĩnh Thái, Vĩnh Thanh, Vĩnh Trung, Vĩnh Lương, Vĩnh Phương, Vĩnh Hiệp và Vĩnh Ngọc của huyện Vĩnh Xương vào thành phố Nha Trang. Thị xã Nha Trang nay gọi là thành phố Nha Trang thuộc tỉnh Phú Khánh

Điều 2. Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Duy Trinh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 49-CP, QUYET DINH 49-CP, HOI DONG CHINH PHU, TINH PHU KHANH, DIEU CHINH DIA GIOI, BO MAY HANH CHINH