17/02/1979 | 7118 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 49-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN SÓC SƠN, MÊ LINH, HOÀI ĐỨC, PHÚC THỌ VÀ THANH TRÌ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Để thi hành nghị quyết ngày 29 tháng 12 năm 1978 của Quốc hội khóa VI, kỳ họp thứ 4 về việc mở rộng ngoại thành Hà Nội;
Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Các thôn, xã và thị trấn có tên dưới đây, sau khi được nhập vào ngoại thành Hà Nội, nay sắp xếp như sau:

1. Sáp nhập các thôn Cao Sơn (phần bắc đường số 6, xã Ngọc Hòa) vào xã Tiền Phương; thôn Ninh Sơn (phần bắc đường số 6, xã Ngọc Sơn) vào xã Phụng Châu; thôn Do Lộ (phần bắc đường số 6, xã Phú Lãm) vào xã Yên Nghĩa thuộc huyện Hoài Đức.

2. Sáp nhập các xã Phụng Châu, Tiền Phương (của huyện Chương Mỹ), Cộng Hòa, Tân Hòa, Tân Phú và Đại Thành (của huyện Quốc Oai) vào huyện Hoài Đức.

3. Sáp nhập các xã Tam Hiệp, Hiệp Thuận, Liên Hiệp (của huyện Quốc Oai) vào huyện Phúc Thọ.

4. Sáp nhập các xã Liên Ninh, Ngọc Hồi (Việt Hưng cũ), Đại Áng (Thanh Hưng cũ), Tả Thanh Oai (Đại Thanh cũ) (của huyện Thường Tín) và xã Hữu Hòa (của huyện Thanh Oai) vào huyện Thanh Trì.

5. Sáp nhập các xã Nam Viêm, Ngọc Thanh, Phú Thắng, Cao Minh và thị trấn Xuân Hòa của huyện Sóc Sơn vào huyện Mê Linh.

Sau khi sáp nhập các xã, thị trấn trên, huyện Mê Linh thuộc thành phố Hà Nội gồm có 22 xã và 2 thị  trấn là Chu Phan, Đại Thịnh, Liên Mạc, Mê Linh, Tam Đồng, Thạch Đà, Thanh Lâm, Tiền Châu, Tiền Phong, Tiến Thắng, Tiến Thịnh, Tự Lập, Tràng Việt, Hoàng Kim, Văn Khê, Vạn Yên, Quang Minh, Kim Hoa, Nam Viêm, Ngọc Thanh, Phú Thắng, Cao Minh, thị trấn Phúc Yên và thị trấn Xuân Hòa.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 49-CP, QUYET DINH 49-CP 1979, HOI DONG CHINH PHU, DIEU CHINH DIA GIOI XA, DIEU CHINH DIA GIOI THI TRAN, HUYEN SOC SON, HUYEN ME LINH, HUYEN HOAI DUC, HUYEN PHUC THO, HUYEN THANH TRI, HA NOI, BO MAY HANH CHINH