13/05/1989 | 6756 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 48-HĐBT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 1989

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC HUYỆN TÂN BIÊN, DƯƠNG MINH CHÂU VÀ THÀNH LẬP HUYỆN TÂN CHÂU THUỘC TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Ban tổ chức của Chính phủ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tách các xã Tân Phú, Thạch Đông, Thạch Nghĩa, Tân Thạnh, Tân Hội, Tân Đông, Tân Hưng, Tân Hiệp của huyện Tân Biên và tách 6. 580 hécta diện tích tự nhiên với 4.247 nhân khẩu của vùng kinh tế mới Tân Thành cùng với 1.700 hécta diện tích tự nhiên và 4.577 nhân khẩu của vùng kinh tế mới Suối Dây của huyện Dương Minh Châu để thành lập huyện Tân Châu.

- Huyện Tân Châu có các xã Tân Hưng, Tân Phú, Thạch Nghĩa, Thạch Đông, Tân Thạnh, Tân Hiệp, Tân Hội, Tân Đông và 2 vùng kinh tế mới (Tân Thành, Suối Dây) với 95.118 hécta diện tích tự nhiên và 46.131 nhân khẩu.

Địa giới huyện Tân Châu ở phía đông giáp tỉnh Sông Bé; phía tây giáp huyện Tân Biên; phía nam giáp huyện Hoà Thành và Dương Minh Châu; phía bắc giáp nước Cộng hoà nhân dân Căm-pu-chia.

Sau khi phân vạch địa giới hành chính:

- Huyện Tân Biên có 8 xã: Trà Vong, Mỏ Công, Tân Phong, Thạnh Tây, Thạnh Bình, Tân Bình, Tân Lập, Hoà Hiệp, với 79. 387 hécta diện tích tự nhiên và 52.420 nhân khẩu.

Địa giới huyện Tân Biên ở phía đông giáp huyện Tân Châu; phía tây và phía bắc giáp huyện Châu Thành và nước Cộng hoà nhân dân Căm-pu-chia; phía nam giáp thị xã Tây Ninh.

- Huyện Dương Minh Châu có 10 xã: Suối Đá, Bàn Năng, Cầu Khơi, Lộc Ninh, Phước Ninh, Xã Phan, Chà Là, Truông Mít, Bến Củi, Phước Minh.

Với 64.720 hécta diện tích tự nhiên và 63.340 nhân khẩu.

Địa giới huyện Dương Minh Châu ở phía đông giáp tỉnh Sông Bé; phía tây giáp huyện Hoà Thành; phía nam giáp huyện Gò Dầu và huyện Trảng Bàng; phía bắc giáp huyện Tân Châu.

Điều 2. Chia xã Tân Đông (thuộc huyện Tân Châu) thành 2 xã lấy tên là xã Tân Đông và xã Suối Ngô.

- Xã Tân Đông (mới) có 19.740 hécta diện tích tự nhiên và 4.612 nhân khẩu.

Địa giới xã Tân Đông ở phía đông giáp xã Suối Ngô; phía tây giáp huyện Tân Biên; phía nam giáp xã Tân Hội; phía bắc giáp nước Cộng hoà nhân dân Căm-pu-chia.

- Xã Suối Ngô có 34.992 hécta diện tích tự nhiên và 1.381 nhân khẩu.

- Địa giới xã Suối Ngô ở phía đông giáp tỉnh Sông Bé; phía tây giáp xã Tân Hội; phía nam giáp xã Tân Thành và Suối Dây; phía bắc giáp nước Cộng hoà nhân dân Căm-pu-chia và xã Tân Đông.

Điều 3. Thành lập 2 xã mới trên cơ sở vùng kinh tế mới Tân Thành, Suối Dây, lấy tên là xã Tân Thành và xã Suối Dây (thuộc huyện Tân Châu).

- Xã Tân Thành có 6.580 hécta diện tích tự nhiên và 4.247 nhân khẩu.

Địa giới xã Tân Thành ở phía đông giáp tỉnh Sông Bé; phía tây giáp xã Suối Dây; phía nam giáp huyện Dương Minh Châu; phía bắc giáp xã Suối Ngô.

- Xã Suối Dây có 1.700 hécta diện tích tự nhiên và 4.577 nhân khẩu.

Địa giới xã Suối Dây ở phía đông giáp xã Tân Thành; phía tây giáp xã Tân Thạnh; phía nam giáp huyện Dương Minh Châu; phía bắc giáp xã Suối Ngô.

Điều 4. Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 48-HDBT, QUYET DINH 48-HDBT, HOI DONG BO TRUONG, PHAN VACH DIA GIOI HANH CHINH, HUYEN TAN BIEN, HUYEN DUONG MINH CHAU, HUYEN TAN CHAU, TINH TAY NINH, BO MAY HANH CHINH