05/09/1981 | 3533 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 48-HĐBT

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 48 - HĐBT NGÀY 5-9-1981 VỀ VIỆC MỞ RỘNG THỊ XÃ TUY HOÀ THUỘC TỈNH PHÚ KHÁNH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Khánh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay phê chuẩn việc mở rộng thị xã Tuy Hoà thuộc tỉnh Phú Khánh và sáp nhập các xã Hoà Trị, Hoà An, Hoà Thắng, Hoà Quảng, Hoà Định và Hoà Hội của huyện Tuy Hoà, tỉnh Phú Khánh vào thị xã Tuy Hoà.

Điều 2: Các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Khánh và trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiêm thi hàng quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 48-HDBT, QUYET DINH 48-HDBT, HOI DONG BO TRUONG, THI XA TUY HOA, MO RONG THI XA, TINH PHU KHANH, BO MAY HANH CHINH