05/03/1979 | 3611 Lượt xem |

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 446-NQ/QHK6

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN BỐ LỆNH TỔNG ĐỘNG VIÊN TRONG CẢ NƯỚC

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 53 của Hiến pháp năm 1959;
Trước cuộc chiến tranh xâm lược của bọn bành trướng và bá quyền Trung Quốc đối với nước ta;
Để bảo vệ Tổ chức xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giành toàn thắng trong cuộc kháng chiến cứu nước;
Theo đề nghị của Hội đổng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổng động viên trong cả nước. Mọi công dân trong lứa tuổi do luật định đều phải gia nhập lực lượng vũ trang theo kế hoạch của Hội đồng Chính phủ.

Huy động mọi nhân lực, vật lực, tài lực cần thiết để bảo đảm nhu cầu của cuộc kháng chiến cứu nước.

Điều 2. Hội đồng Chính phủ có kế hoạch và biện pháp cụ thể để thực hiện quyết định tổng động viên này.

 

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Trường Chinh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 446-NQ/QHK6, QUYET DINH 446-NQ, UY BAN THUONG VU QUOC HOI, LENH TONG DONG VIEN CA NUOC, BO MAY HANH CHINH, QUYEN DAN SU