01/09/1981 | 5949 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44-HĐBT

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 44 - HĐBT NGÀY 1-9-1981 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HUYỆN HẠ LANG VÀ ĐẶT THỊ TRẤN TĨNH TÚC TRỰC THUỘC HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981:
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Ban tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Phê chuẩn việc thành lập huyện Hạ Lang và đặt thị trấn Tĩnh Túc trực thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng như sau:

1. Thành lập huyện Hạ Lang trên cơ sở tách các xã Minh Long, Lý Quốc, Thắng Lợi , Kim Loan, Đức Quang, Đồng Loan của huyện Trùng Khánh và các xã An Lạc, Vĩnh Quý, Cô Ngân, Thị Hoa, Thái Đức, Việt Chu, Quang Long, Thanh Nhật của huyện Quảng Hoà cùng tỉnh đưa sang. Trụ sở huyện đóng tại xã Thanh Nhật.

Địa giới của huyện Hạ Lang ở phía bắc giáp huyện Trùng Khánh, phía nam giáp huyện Quảng Hoà và biên giới Trung Quốc, phía đông giáp biên giới Trung Quốc, phía tây giáp huyện Quảng Hoà và huyện Trùng Khánh.

2. Thị trấn Tĩnh Túc trực thuộc tỉnh Cao Bằng, nay đặt trực thuộc huyện Nguyên Bình.

Điều 2.- Các đồng chí chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 44-HDBT, QUYET DINH 44-HDBT 1981, HOI DONG BO TRUONG, THANH LAP HUYEN, HUYEN HA LANG, HUYEN NGUYEN BINH, TINH CAO BANG, THI TRAN TINH TUC, BO MAY HANH CHINH