17/04/1986 | 6421 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44-HĐBT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 44-HĐBT NGÀY 17-4-1986 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ XÃ VĨNH LONG, HUYỆN LONG HỒ VÀ HUYỆN MANG THÍT THUỘC TỈNH CỬU LONG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cửu Long và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Vĩnh Long, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít thuộc tỉnh Cửu Long như sau:

A. Thị xã Vĩnh Long huyện Long Hồ:

a) Tách các xã An Bình, Bình Hoà Phước, Đồng Phú, Thanh Đức, Tân Hạnh (trừ ấp An Hiệp và 1/2 ấp Phước Bình), và xã Long Phước (gồm ấp Phước Hanh, Phước Ngươn A, 1/2 ấp Phước Lợi A và 4/5 ấp Phước Lợi B) thuộc huyện Long Hồ để sáp nhập vào thị xã Vĩnh Long.

b) Thành lập xã Phước Hậu thuộc thị xã Vĩnh Long trên cơ sở các ấp Phước Hanh, Phước Ngươn A, 1/2 Phước Lợi A và 4/5 Phước lợi B của xã Long Phước thuộc huyện Long Hồ mới sáp nhập vào thị xã Vĩnh Long.

- Sau khi mở rộng địa giới hành chính, thị xã Vĩnh Long có 7 phường là phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường 8, phường 9 và 8 xã An Bình, Bình Hoà Phước, Đồng Phú, Phước Hậu, Tân Ngãi, tân Hoà Bắc, Thanh Đức, Tân Hạnh với diện tích tự nhiên 13.876,40 hécta cùng 155.801 nhân khẩu.

Địa giới thị xã Vĩnh Long ở phía đông giáp huyện Long Hồ và tỉnh Bến Tre; phía tây giáp tỉnh Đồng Tháp; phía nam giáp huyện Long Hồ; phía bắc giáp tỉnh Tiền Giang.

- Xã Phước Hậu thuộc thị xã Vĩnh Long có tổng diện tích tự nhiên 911,99 hécta với 6.774 nhân khẩu.

Địa giới xã Phước Hậu ở phía đông và phía nam giáp xã Long Phước thuộc huyện Long Hồ và phường 4; phía tây giáp xã Tân Hạnh; phía bắc giáp phường 3.

- Xã Tân Hạnh thuộc thị xã Vĩnh Long có 1.417,20 hécta diện tích tự nhiên với 11.521 nhân khẩu.

Địa giới xã Tân Hạnh ở phía đông giáp xã Phước Hậu và phường 8, phía tây giáp xã Tân Hoà Bắc và tỉnh Đồng Tháp; phía nam giáp huyện Long Hồ; phía bắc giáp xã Tân Ngãi và phường 9.

- Xã Long phước thuộc huyện Long Hồ có 1.360,67 hécta diện tích tự nhiên với 11.932 nhân khẩu.

Địa giới xã Long Phước ở phía đông giáp xã Long Mỹ; phía tây và phía bắc giáp thị xã Vĩnh Long; phía nam giáp xã Lộc Hoà và xã An Đức.

c) Sáp nhập phần còn lại của xã Tân Hạnh là ấp An Hiệp và 1/2 ấp Phước Bình vào xã Phú Quới cùng huyện Long Hồ.

Xã Phú quới có tổng diện tích tự nhiên 2.953 hécta với 16.179 nhân khẩu.

Địa giới xã Phú Quới ở phía đông giáp xã Lộc Hoà; phía tây giáp tỉnh Đồng Tháp và thị xã Vĩnh Long; phía nam giáp huyện Tam Bình.

B. Huyện Long Hồ , Huyện Mang Thít:

Sáp nhập huyện Long hồ và huyện Mang Thít thành một huyện lấy tên là huyện Long Hồ.

- Huyện Long Hồ có 12 xã An Đức, An Phước, Chánh Hội, Bình Phước, Nhơn Phú, Lộc Hoà, Long Phước, Long Mỹ, Hoà Tịnh, Mỹ An, Tân Long Hội và Phú Quới với diện tích tự nhiên 26.117 hécta và 142.537 nhân khẩu.

Địa giới huyện Long Hồ ở phía đông giáp Sông Tiền Giang và huyện Vũng Liêm; phía tây giáp tỉnh Đồng Tháp; phía nam giáp huyện Tam Bình và huyện Vũng Liêm; phía bắc giáp sông Tiền Giang và thị xã Vĩnh Long.

Điều 2. - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cửu Long và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 44-HDBT, QUYET DINH 44-HDBT 1986, HOI DONG BO TRUONG, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH, THI XA VINH LONG, HUYEN LONG HO, HUYEN MANG THIT, TINH VINH LONG, BO MAY HANH CHINH