12/11/2009 | 1978 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 44/2009/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2008/QĐ-UBND NGÀY 18/3/2008 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004 ;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/1l/2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1783/STNMT- QLĐĐ ngày 15/9/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quy định về xử lý lấn, chiếm đất đai; đất đã được giao không đúng thẩm quyền, thu tiền không đúng quy định và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đủ điều kiện tiếp tục sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/3/2008 của UBND tỉnh như sau:

1. Tất cả các trường hợp có vi phạm về đất đai, nhưng được xét cho tồn tại, thì nộp tiền tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở theo quy định và không được ghi nợ tiền sử dụng đất (kể cả hộ nghèo).

2. Đối với các trường hợp vi phạm về đất đai sau ngày 01/7/2004, trước mắt UBND các huyện, thành phố rà soát, nắm chắc danh sách các trường hợp thuộc đối tượng này.Trường hợp nào vi phạm quy hoạch phải kiên quyết buộc tháo dỡ ngay; đối với các trường hợp phù hợp với quy hoạch sẽ xem xét, xử lý sau khi giải quyết xong các trường hợp vi phạm trước ngày 01/7/2004.

3. Về hạn mức đất xác định để thực hiện nghĩa vụ tài chính, thực hiện theo từng hộ gia đình (theo nguyên tắc một hộ gia đình chỉ được xem xét cho hợp thức 01 lô đất ở theo hạn mức quy định).

4. Đối với các trường hợp lấn, chiếm đất hiện nay đang sử dụng phù hợp với quy hoạch, không có tranh chấp, sử dụng ổn định và không thể thu hồi giao cho một hộ gia đình khác, cá nhân khác (diện tích nhỏ khó khăn trong canh tác...) thì xem xét, cho tiếp tục tồn tại và phải nộp tiền sử dụng đất theo giá thị trường.

5. Đối với các trường hợp UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan có liên quan đã thu tiền của hộ gia đình, cá nhân trái quy định: đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp tiền để được giao đất, số tiền này được tính cả các khoản tiền mà hộ gia đình, cá nhân đóng góp ủng hộ cho địa phương (phải có biên lai, chứng từ cụ thể), UBND xã, phường, thị trấn phải lập danh sách trình HĐND cùng cấp, thông qua, báo cáo UBND huyện, thành phố trên cơ sở đó UBND huyện, thành phố báo cáo UBND tỉnh để xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin chủ trương thực hiện.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 15/2008/QĐ- UBND ngày 18/3/2008 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục Trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 44/2009/QD-UBND, QUYET DINH 44, TINH BINH DINH, XU LY LAN CHIEM DAT DAI, DAT DUOC GIAO KHONG DUNG THAM QUYEN, THU TIEN KHONG DUNG QUY DINH, CAP GIAY CHUNG NHAN QUYEN SU DUNG DAT, BAT DONG SAN