10/03/1999 | 3465 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 44/1999/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 1999 VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CHO VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Quyết định số 224/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo trên đại học;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 806/SĐH ngày 02 tháng 02 năm 1999, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại công văn số 3057/BKHCNMT-TCCBKH ngày 26 tháng 11 năm 1998,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ cho Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 44/1999/QD-TTG, QUYET DINH 44 1999, THU TUONG CHINH PHU, VIEN NANG LUONG NGUYEN TU VIET NAM, GIAO DUC