01/12/2004 | 9763 Lượt xem |

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4293/2004/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠM THỜI THEO “TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI SỨC KHỎE ĐỂ KHÁM TUYỂN, KHÁM ĐỊNH KỲ” CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG  BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1613/BYT-QĐ NGÀY 15/8/1997 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 1613/BYT-QĐ ngày 15/8/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, khám định kỳ” cho người lao động;
Căn cứ Công văn số 4850/GTVT-TCCB ngày 16/9/2004 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị áp dụng tạm thời tiêu chuẩn sức khỏe thuyền viên làm việc trên các phương tiện thủy nội địa không có động cơ, có trọng tải toàn phần trên 15 tấn hoặc có sức chở trên 12 người;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Điều trị - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung đối tượng là thuyền viên làm việc trên các phương tiện thủy nội địa không có động cơ, có trọng tải toàn phần trên 15 tấn hoặc phương tiện có sức chở trên 12 người được áp dụng tạm thời theo “Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, khám định kỳ”cho người lao động, ban hành kèm theo Quyết định số 1613/BYT-QĐ ngày 15/8/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đối tượng này phải đạt sức khỏe loại I, loại II, loại III.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Điều trị- Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng y tế các ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG

 


Nguyễn Thị Xuyên

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4293/2004/QD-BYT, QUYET DINH 4293 2004, BO Y TE, TIEU CHUAN PHAN LOAI SUC KHOE, NGUOI LAO DONG, BO SUNG, LAO DONG - TIEN LUONG, THE THAO - Y TE