28/09/2009 | 1590 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 419/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN BỔ SUNG NĂNG LỰC THỰC HIỆN CÁC PHÉP THỬ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007
Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-BXD ngày 17 tháng 12 năm 2008 về việc uỷ quyền cho Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường ký Quyết định công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
Xét hồ sơ đăng ký công nhận phòng thí nghiệm của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và kiểm định xây dựng Miền Trung ngày 5 tháng 9 năm 2009;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Phòng thí nghiệm cơ học đất và vật liệu xây dựng thuộc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và kiểm định xây dựng Miền Trung (Tên cũ: Công ty cổ phần thế giới kỹ thuật), mã số LAS-XD703, địa chỉ: Số 3A-Ngõ 3-Đường Nguyễn Sỹ Sách-Tp. Vinh-Tỉnh Nghệ An, được thực hiện bổ sung các phép thử nêu trong bảng danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 8 tháng 10 năm 2011.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng cơ sở quản lý phòng thí nghiệm nêu tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Nh­ư điều 1
- L­ưu : VP, Vụ KHCN-MT-BXD

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN VÀ MT
TS. Nguyễn Trung Hoà

 

DANH MỤC

CÁC PHÉP THỬ VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ BỔ SUNG CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD 703
(Kèm theo Quyết định số: 419 /QĐ-BXD, ngày 28 tháng 9 năm 2009của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.)

TT

Tên phép thử

Cơ sở pháp lý tiến hành thử

1

Thử nghiệm cơ lý xi măng

 

 

- Độ mịn, khối lượng riêng của xi măng

TCVN 4030: 03

 

- Xác định giới hạn bền uốn và nén

TCVN 6016:95

 

-XĐ độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích

TCVN 6017:95

2

Thử nghiệm cơ lý đất trong Phòng

 

 

- Xác định các chỉ tiêu của đất trên máy nén 3 trục (UU;CU;CD;CV)

ASTM D2850-95

 

- Xác định hệ số thấm K

ASTM D2434-00

3

Kiểm tra thép xây dựng

 

 

- Thử kéo

TCVN 197: 2002

 

- Thử uốn

TCVN 198: 2008

 

- Kiểm tra chất lượng mối hàn-Thử uốn

TCVN 5401: 91

 

- Kiểm tra chất lượng hàn ống- Thử nén dẹt

TCVN 5402: 91

 

- Thử kéo mối hàn kim loại

TCVN 5403: 91

4

Thử nghiệm tại hiện trường

 

 

- Đo điện trở đất

TCXDVN 46:07

5

Thử nghiệm vữa xây dung

 

 

- Xác định độ lưu động của vữa tươi

TCVN 3121-3: 03

 

- Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi

TCVN 3121-6: 03

 

- Xác định Khối lượng thể tích mẫu vữa đông rắn

TCVN3121-10: 03

 

- Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn

TCVN3121-11: 03

 

- Xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn

TCVN3121-18: 03

Ghi chú: Phòng được phép thực hiện các phép thử trên theo tiêu chuẩn nước ngoài tương đương khác như: (ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS ...)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 419/QD-BXD, QUYET DINH 419, BO XAY DUNG, PHONG THI NGHIEM CHUYEN NGANH XAY DUNG, BO MAY HANH CHINH, XAY DUNG- DO THI