26/03/1968 | 5669 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 41-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 1968

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP 7 XÃ CỦA HUYỆN TRỰC NINH VÀO HUYỆN HẢI HẬU THUỘC TỈNH NAM HÀ VÀ HỢP NHẤT HUYỆN TRỰC NINH VÀ HUYỆN NAM TRỰC THUỘC TỈNH NAM HÀ THÀNH MỘT HUYỆN LẤY TÊN LÀ HUYỆN NAM NINH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và của Ủy ban hành chính tỉnh Nam Hà;
Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 19 tháng 3 năm 1968,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập các xã Trực Thái, Trực Phú, Trực Đại, Trực Hùng, Trực Cường, Trực Tiến và Trực Thắng của huyện Trực Ninh vào huyện Hải Hậu thuộc tỉnh Nam Hà.

Điều 2. Hợp nhất huyện Trực Ninh và huyện Nam Trực thuộc tỉnh Nam Hà thành một huyện lấy tên là huyện Nam Ninh.

Điều 3. Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban hành chính tỉnh Nam Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 41-CP, QUYET DINH 41-CP 1968, CHINH PHU, SAP NHAP 7 XA, HUYEN TRUC NINH, HUYEN HAI HAU, HUYEN NAM NINH, SAP NHAP XA, BO MAY HANH CHINH